Výzva Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Zmena výzvy č.5 (28.07.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.5 je dotknutá časť 2.7 výzvy 23. Podmienka, že výdavky sú oprávnené – precizuje sa text. Uvedená zmena nemá vplyv na rozhodnutia o žiadosti a Poskytovateľ nezužuje rozsah podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 28.07.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výzvy č.4 (03.04.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.4 je dotknutá časť 7. Prílohy. Úprava formulára a názov prílohy č. 14 výzvy – Prehľad o odpracovaných hodinách pre projekt je vykonaná v prospech prijímateľov za účelom jednoznačného vypĺňania podkladu k žiadosti o platbu.

Touto zmenou Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 01.04.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výzvy č.3 (08.02.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.3 výzvy je dotknutá časť 1. Formálne náležitosti výzvy, bod 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Ide o navýšenie alokácie zo 40 000 000 eur na 60 000 000 eur, na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu procesov v rámci predložených žiadostí o NFP zaradených do druhého hodnotiaceho kola výzvy.

Touto zmenou Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 08.02.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôležitý oznam (31.01.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vydáva v súlade so Systémom riadenie európskych a štrukturálnych fondov v platnom znení nasledovnú informáciu:

Informujeme žiadateľov zapojených do 2. kola Výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 - Rozvoj zručností na podporu trhu práce (s uzávierkou 17.10.2022), že lehota na vydanie rozhodnutí o žiadosti o NFP sa predlžuje, pričom nový predpokladaný termín je stanovený do konca marca 2023.

Dôvodom je veľký počet doručených žiadostí o NFP a možné prekročenie alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, čo má za následok potrebu zhodnotenia všetkých žiadostí o NFP a vypracovanie poradovníka. Za prípadné vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výzvy č.2 (23.11.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Zmenou č.2 výzvy je dotknutá časť 1. Formálne náležitosti výzvy, bod 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ). Ide o navýšenie alokácie z pôvodných 18 500 000 eur na 40 000 000 eur, na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu procesov v rámci predložených žiadostí o NFP v hodnotiacich kolách výzvy.

Touto zmenou Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 23.11.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôležitý oznam (08.09.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že posúva termín plánovanej uzávierky 2. kola výzvy, že ho zlučuje s plánovaným termínom uzávierky 3. kola a to na 17.10.2022. Súčasne k uvedenému termínu 17.10.2022 bude výzva uzavretá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam (19.08.2022)

V tabuľke prílohy č.9 k výzve – Rozpočet projektu s podrobným komentárom, je v položke č.6 zosúladené číslo oprávnenej skupiny výdavkov 521 – Mzdové výdavky podľa podmienky výzvy č.23 - Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené. Skupina výdavkov 521 – Mzdové výdavky je obvykle stanovená aj v rozbaľovacom zozname príslušnej bunky tabuľky, z ktorej si ju žiadateľ môže vybrať. Touto úpravou bol identifikovaný nesúlad odstránený. Príloha č.9 výzvy sa nachádza v záložke Prílohy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôležitý oznam (20.07.2022)

Vzhľadom na skutočnosť, že Riadiacemu orgánu sa ozývali viacerí žiadatelia s informáciou, že nie je možné z dôvodu technickej poruchy portálu slovensko.sk odoslať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“ dávame do pozornosti informáciu uvedenú vo výzve t.j. „Vo výnimočnom prípade vážnej technickej poruchy, ktorú žiadateľ nevie a nemôže ovplyvniť (napr. nefunkčnosť Ústredného portálu verejnej správy) je možné odoslať ŽoNFP prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň listinne (na adresu uvedenú v časti 1.7 tejto výzvy). Rozhodujúcim dátumom zaslania žiadosti v listinnej podobe je dátum podania žiadosti o NFP na poštovú prepravu alebo osobného doručenia.“ V stredu 20.7.2022, v čase po 10:00 hod by mal byť technický problém odstránený a na portál slovensko.sk je možné sa prihlásiť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Zmena výzvy je účinná od 6.7.2022 a vzťahuje sa aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých ešte nebolo do dátumu vykonania zmeny vydané rozhodnutie.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá časť 2. - Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“):

  • PPP č.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa / právnej formy – odstránená duplicita textu vo vzťahu k podmienke č. 11.2,
  • PPP č.13 Podmienka oprávnenosti aktivít – doplnená príloha do textu v časti „Forma preukázania / Spôsob overenia“,
  • PPP č.15 Podmienka časovej oprávnenosti realizácie aktivít - upresnená podmienka vo vzťahu k začiatku časovej realizácie aktivít projektu,
  • PPP č.23 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené – doplnený text k oprávnenosti navýšenia minimálnej mzdy na rok 2023 a precizovanie jednoznačnosti textu podmienky v časti týkajúcej sa riadenia projektu
  • Príloha č.4 k výzve Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov projektu.

Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 01.06.2022 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 22.06.2022 o 09:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.