Komisia pre prioritné osi 5 a 6

 

  • Komisia pre prioritné osi 5 a 6 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít