SŽoP 15024

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115024

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115024 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 07.07.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 16.07.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---