Ostatné dokumenty

V súlade s čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 vypracovali zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „OP ĽZ“) správu, ktorej predmetom bolo zhodnotiť pokrok pri realizácii Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „IZM“) a prijaté opatrenia na národnej úrovni podporujúce jej implementáciu. Hodnotenie zahŕňalo obdobie od septembra 2013 do decembra 2015 a zameralo sa na prioritnú os 2 OP ĽZ. Viac informácií je dostupných tu.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR