Strategické environmentálne hodnotenie

  • Odborný posudok k OP Ľudské zdroje vypracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. k strategickému dokemntu s celoštátnym dosahom ( Odborný posudok , Návrh stanoviska )