Zákazky v hodnote nad 5.000 EUR

V súlade so Systémom riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 zverejňuje Centrálny koordinačný orgán na svojom webovom sídle zákazky s nízkymi hodnotami podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 17.04.2016 zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.), ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 5.000 EUR a zároveň je splnená podmienka, že takéto zákazky nie sú zadávané cez elektronické trhovisko, t.j. v danom prípade ide o tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. Centrálny koordinačný orgán zverejňuje tieto zákazky za všetky operačné programy v rámci programového obdobia 2014-2020, vrátane Operačného programu Ľudské zdroje.