Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Zmena výzvy č.1 (28.07.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/RO-01 – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Zmenou č.1 je dotknutá časť 2.7 výzvy 17. Podmienka, že výdavky sú oprávnené – precizuje sa text. Uvedená zmena nemá vplyv na rozhodnutia o žiadosti a Poskytovateľ nezužuje rozsah podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 28.07.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom vyhlásenie 4. kola výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 30.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznamy zverejnené dňa 07.09.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlásil dňa 16.11.2021 3. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 20.01.2022. Dôvodom je nevyčerpaná alokácia určená na výzvu po uzavretí 2. kola výzvy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 10.09.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

oznámenie zverejnené dňa 27.01.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív

zoznamy zverejnené dňa 09.06.2022

oznámenie zverejnené dňa 22.11.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------