Výročná správa 2021

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 27.05.2022 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2021, ktorá bola dňa 30.05.2022 predložená na posúdenie Európskej komisii a dňa 22.07.2022 Európskou komisiou schválená.