MSŽoP 19003 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312319003

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312319003 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 15.05.2019, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 20.05.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR