Výzva Krok za krokom

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom

Zmena výzvy č.2 (28.07.2023)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom.

Zmenou č.2 je dotknutá časť 2.7 výzvy 21. Podmienka, že výdavky sú oprávnené – precizuje sa text. Uvedená zmena nemá vplyv na rozhodnutia o žiadosti a Poskytovateľ nezužuje rozsah podmienok poskytnutia príspevku.

Zmena výzvy je účinná od 28.07.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena výzvy č.1 (07.07.2022)

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 – Krok za krokom. Zmena výzvy je účinná od 07.07.2022.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá:

  • časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
  • Aktualizácia Prílohy č. 4 Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov

Cieľom Zmeny č.1 je zvýšenie alokácie finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP a aktualizácia Prílohy č.4 predmetnej výzvy vo vzťahu k zosúladeniu prílohy s číselníkom merateľných ukazovateľov. Uvedené zmeny sú v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a menia výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznamy zverejnené dňa 09.09.2022

​​ zoznamy zverejnené dňa 24.06.2022

​​ zoznamy zverejnené dňa 18.05.2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 3. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/03 Krok za krokom s dátumom uzavretia 30.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 07.12.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom. Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 17.12.2021 o 09:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.