Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 – Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom vyhlásenie posledného, 8. kola výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym s dátumom uzavretia 31.08.2022. Z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie bude k uvedenému termínu výzva tiež uzavretá.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov na Slovensko z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, vyhlasuje 6. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 31.05.2022 a 7. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 30.06.2022.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že v súvislosti s prílevom ukrajinských občanov z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine, ruší stanovený termín uzávierky výzvy (21.03.2022) a vyhlasuje 5. hodnotiace kolo s termínom ukončenia 22.04.2022.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 s dátumom uzavretia 21.03.2022. Zároveň žiadateľom oznamuje, že k uvedenému dátumu bude výzva uzavretá.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2. Zmena výzvy je účinná od 06.12.2021.

Zmenou č.1 výzvy je dotknutá:

  • časť 1. Formálne náležitosti,
  • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP a časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,
  • časť 2.7 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - 20. Podmienka časovej oprávnenosti realizácie projektu.

Ide o úpravu názvu prioritnej osi 8.1 a špecifického cieľa 8.1.1 Prioritnej osi 8 REACT-EU, revidovaného OP ĽZ, verzia 8.0 a precizovanie jednoznačnosti textu výzvy. Touto zmenou RO pre OP ĽZ, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 26.10.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života, prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je naplánovaný na 15.11.2021 o 10:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

Archív dokumentov

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR