Príručka pre žiadateľa

 

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3,4, 8, 10 a 11), Programové obdobie 2014-2020, verziu 4.1 s dátumom účinnosti od 15.01.2023.