Príručka pre žiadateľa

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3,4 a 8), Programové obdobie 2014-2020, verziu 4.0 s dátumom účinnosti od 31.10.2022.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR