Príručka pre riadenie rizík podvodov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 27.03.2023 na 11. zasadnutí Pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje aktualizovalo Príručku pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje. Príručka nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2023.

Archív