Usmernenia

  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3/2023 k implementácii vyzvania Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR- MNO č. OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03, verzia 1.0, účinné od 28.09.2023
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2023 k implementácii vyzvania Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa č. OPĽZ-NP-2023/10.1.1/04 , verzia 1.0, účinné od 14.09.2023
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2023 k ukončeniu projektov, operačný program Ľudské zdroje, verzia 1.0, účinné od 14.07.2023

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 so sledovaním zmien

  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2019 k analýzam/stratégiám/štúdiám/expertízam/plánom a iným výstupom tohto charakteru vypracovaným v rámci národných projektov OP ĽZ - prioritné osi 2,3,4, účinné od 05.08.2019
  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2017 k vykazovaniu ročných a kumulatívnych hodnôt projektových merateľných ukazovateľov v rámci prioritnej osi 7 - Technická pomoc operačného programu Ľudské zdroje, účinné od 08.08.2017