Usmernenia


  • Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2017 k vykazovaniu ročných a kumulatívnych hodnôt projektových merateľných ukazovateľov v rámci prioritnej osi 7 - Technická pomoc operačného programu Ľudské zdroje, účinné od 08.08.2017 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR