Príručka pre prijímateľa

 

  • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty (prioritné osi 2,3 a 4) verzia 3.0, dátum účinnosti 26.03.2019
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty verzia 3.0