Zmluva o poskytnutí NFP (národné projekty)

 

Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 pre štátne rozpočtové organizácie TU.

Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená riadiacim orgánom pre OP ĽZ, prioritné osi 2,3 a 4 s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií TU.