Podpora zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre vybrané zariadenia sociálnych služieb (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)

V súlade s § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠFRB“) je možné financovať výstavbu a obnovu vybraných zariadení sociálnych služieb. V § 6 ods. 6) citovaného zákona je uvedené, že na účely zákona o ŠFRB sa zariadením sociálnych služieb, pre ktoré je určená podpora, rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie (§ 34 až 3638 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Súčasťou žiadosti o podporu zo ŠFRB je v súlade s § 6 ods. 2 písm. x)  vyhlášky Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov  potvrdenie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky osobitného predpisu (s odkazom na § 34 až 36, 38 a 39  zákona  sociálnych službách). 

K žiadosti o vydanie uvedeného potvrdenia, žiadateľ o poskytnutie podpory zo ŠFRB, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR predkladá :

Stručný opis žiadosti –Výstavba zariadenia sociálnych služieb:

 • Názov a sídlo žiadateľa
 • Právna forma
 • Druh zariadenia sociálnych služieb a forma (celoročná, týždenná)
 • Miesto realizácie
 • Účel investičnej akcie
 • Zdôvodnenie potreby výstavby nového zariadenia sociálnych služieb (druh)
 • Cieľ po realizácii (poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti, skladba prijímateľov SS podľa veku a pohlavia, kapacita, počet zamestnancov, priestorové podmienky)
 • Celkový prínos nového zariadenia sociálnych služieb, najmä z hľadiska poskytovaných SS
 • Deklarovanie bezbariérovosti a spôsob jej zabezpečenia

Stručný opis žiadosti – Obnova zariadenia sociálnych služieb:

 • Názov a sídlo žiadateľa
 • Právna forma
 • Druh zariadenia sociálnych služieb a forma (celoročná, týždenná)
 • Miesto realizácie
 • Účel investičnej akcie
 • Krátky popis východiskovej situácie (poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti, skladba prijímateľov SS podľa veku a pohlavia, kapacita, počet zamestnancov, priestorové podmienky)
 • Situácia po realizácii – v čom bude prínos z hľadiska poskytovaných SS
 • Deklarovanie bezbariérovosti a spôsob a spôsob jej zabezpečenia

K  žiadosti o vydanie potvrdenia MPSVR SR je potrebné predložiť aj:

 • Súhrnnú technickú správu
 • Situačný nákres
 • Tabuľku miestností (číslo miestnosti, názov miestnosti, výmera v m2 podľa jednotlivých podlaží) aj s nákresom

Žiadosť o vydanie potvrdenia MPSVR SR (opatrená pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa) sa predkladá:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor sociálnych služieb
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

alebo do podateľne MPSVR SR na vyššie uvedenej adrese.

Kontakt: Filipová Viera, Ing., Mgr. 02/2046 3134; viera.filipova@employment.gov.sk

 
 • Move to top
 • Print to PDF
 • Print page