Hlavné menu

Informačný systém sociálnych služieb

Informačný systém sociálnych služieb (ďalej len “IS SoS“) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2022.

Správcom IS SoS je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

IS SoS sa skladá z niekoľkých modulov:

Modul registra - v ktorom budú vyššími územnými celkami vedené informácie o poskytovateľoch a nimi poskytovaných sociálnych službách

Zberový modul - v ktorom budú obce/vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb viesť príslušné evidencie

Centrálny modul - v pôsobnosti ministerstva, určený na spracúvanie údajov z modulu registra a zberového modulu a vedenie evidencií v pôsobnosti ministerstva (finančné príspevky, akreditácie)

Verejný modul – dostupný verejnosti s informáciami o sociálnych službách/poskytovateľoch, ich finančnej podpore a o akreditáciách.

Jednotlivé moduly budú nasadzované do prevádzky postupne v priebehu začiatku roka 2022 .

Obci, vyššiemu územnému celku a poskytovateľovi sociálnej služby vyplývajú v súvislosti s IS SoS povinnosti týkajúce sa vedenia evidencií v oblasti sociálnych služieb v tomto IS a údaje z týchto evidencií poskytujú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických formulárov zasielaných do IS SoS.

Nasadenie zberového modulu IS SoS , ktorý je zameraný na zber údajov z evidencií obcí/VÚC ( evidencia finančnej podpory neverejných poskytovateľov a evidencia žiadostí a zabezpečenie sociálnej služby) a poskytovateľov sociálnych služieb (evidencia prijímateľov/zamestnancov/ročných údajov o službe ) do „ostrej prevádzky“ sa predpokladá po ukončení akceptačného testovania a úspešnej migrácii údajov z registra poskytovateľov sociálnych služieb v priebehu februára 2022 .

V súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečiť priamy a nepretržitý prístup do IS SoS na účely plnenia povinností a výkonu práv podľa zákona, bude všetkým respondentom IS SoS (obce, vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnych služieb) zaslaný po spustení IS SoS do prevádzky notifikačný e-mail obsahujúci link pre prihlásenie sa a prácu v IS SoS . Jednotlivé hlásenia a výkazy v rámci evidencií v IS SoS budú podrobne popísané po prihlásení do systému.

Do doby spustenia IS SoS vedú obce/VÚC/poskytovatelia sociálnych služieb príslušné evidencie v súlade so zákonom o sociálnych službách účinným do 31.12.2021.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk