Hlavné menu

Informačný systém sociálnych služieb - IS SoS

Informačný systém sociálnych služieb (ďalej len “IS SoS“) bol schválený zákonom č. 280/2019 Z. z. (novelou zákona o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2022. Správcom IS SoS je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

IS SoS sa skladá z modulov:

 • Modul registra - v ktorom sú vyššími územnými celkami vedené informácie o poskytovateľoch a nimi poskytovaných sociálnych službách
 • Zberový modul - v ktorom respondenti - obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb vedú príslušné evidencie
 • Centrálny modul - v pôsobnosti ministerstva, určený na spracúvanie údajov z modulu registra a zberového modulu a vedenie evidencií v pôsobnosti ministerstva (finančné príspevky, akreditácie)
 • Verejný modul – dostupný verejnosti s informáciami o sociálnych službách/poskytovateľoch, ich finančnej podpore a o akreditáciách

Jednotlivé moduly boli nasadzované do prevádzky postupne od začiatku roka 2022 .

Zberový modul - informácie pre respondentov

Všeobecné informácie:

Zberový modul Informačného systému sociálnych služieb (IS SoS) , v ktorom v zmysle zákona o sociálnych službách vedú vyššie územné celky, obce a poskytovatelia sociálnych služieb evidencie upravené týmto zákonom, bol do produkcie – „ostrej prevádzky“ nasadený dňom 21.4.2022.

Respondentom zberového modulu IS SoS (poskytovatelia sociálnych služieb/obce/vyššie územné celky) boli do ich dátovej schránky postupne zaslané oznámenia o prístupe do IS SoS s iniciálnymi prihlasovacími údajmi. Do IS SoS je potrebné sa prihlásiť v súlade s postupom uvedeným v oznámení zaslanom do dátovej schránky a začať vypĺňania jednotlivé evidencie – formuláre a ich odosielanie na spracovanie, v závislosti od role ako respondenta IS (PSS/obec/VUC). Upozorňujeme subjekty, ktoré sa ešte neprihlásili do IS SoS, že prihlasovacie údaje boli zasielané v priebehu mesiacov apríl a máj 2022 výlučne do elektronických schránok, ktoré majú subjekty zriadené na stránke slovensko.sk, nie do emailových schránok! Preto je potrebné na stránke slovensko.sk skontrolovať uvedenú schránku, resp. sa do schránky prihlásiť. Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky V prípade problémov pri stiahnutí správy z dátovej schránky je potrebné postupovať v zmysle návodu na preberanie príloh z elektronickej schránky: zobrazenie_dokumentov_v_sprave.pdf (slovensko.sk) ; Detail_spravy_a_suvisiace_prvky.pdf (slovensko.sk)

Upozornenie : Používanie aplikácie zberového modulu v prehliadači Internet Explorer nie je z bezpečnostných a funkčných dôvodov podporované . Aplikácia (Zberový modul) vždy po prihlásení z nepodporovaného prehliadača zobrazí varovanie (oranžový pás pod hlavičkou) s nasledovným textom: "Používate nepodporovaný webový prehliadač. Stránky sú optimalizované pre nasledovné prehliadače: Google Chrome (verzia 96.x a vyššie), Mozilla Firefox (verzia 96.x a vyššie), Microsoft Edge (verzia 96.x a vyššie), Apple Safari (verzia 14.x a vyššie), Opera Software Opera (verzia 83.x a vyššie)"

Otázky týkajúce sa metodickej podpory pri vypĺňaní formulárov v IS SoS môžu respondenti zasielať na e-mailovú adresu is.sos@employment.gov.sk , aj s uvedením IČO organizácie a kontaktných údajov.

Otázky týkajúce sa technickej podpory - funkcií IS SoS môžu respondenti zasielať cez formulár na "Hlásenie chýb" uvedený v spodnej sivej časti obrazovky po prihlásení sa do IS SoS alebo na is.sos-support@employment.gov.sk .

Oznam: Upozorňujeme subjekty, ktoré sa ešte neprihlásili do „IS sociálnych služieb – zberová časť“, že prihlasovacie údaje boli zasielané v priebehu mesiacov apríl a máj 2022 výlučne do elektronických schránok, ktoré majú subjekty zriadené na stránke slovensko.sk, nie do emailových schránok! Preto je potrebné na stránke slovensko.sk skontrolovať uvedenú schránku, resp. sa do schránky prihlásiť. Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky

Dňa 4. 11. 2022 bola nasadená nová verzia zberového modulu IS SoS, ktorou sa umožňuje respondentom:

 • Zmeniť (odstrániť) príznak „Samoplatca“ u prijímateľa, ktorý bol nesprávne ako samoplatca zaevidovaný. Za samoplatcu sa považuje len prijímateľ, ktorý platí úhradu vo výške nákladov sociálnej služby a na náklady jemu poskytovanej sociálnej služby sa neprispieva z verejných zdrojov (MPSVR, samospráva); t.j. nejde o prijímateľa ktorý platí celú sumu stanovenej úhrady (po zohľadnení príjmov z verejných zdrojov), ale sumu všetkých nákladov na službu. Žiadame poskytovateľov, ktorí takto neprávne prijímateľov evidovali, aby formuláre P03 týchto prijímateľov opravili.
 • Oprava-editovanie zaslaného štatistického výkazu P06 a P07 vytvorením evidencie zaslaných výkazov, ktoré je možné cez ikonu ceruzky na konci riadka editovať
 • Zobrazovať detail zaslaného formulára každej evidencie cez ikonu lupy na konci riadka príslušnej evidencie bez možnosti jeho editácie (na tento účel sa naďalej používa ikona ceruzky)
 • Priradiť k prijímateľovi sociálnej služby osobitne druh zdravotného znevýhodnenia - Poruchy správania

Hlásenia o prijímateľoch sociálnych služieb a ich obmedzeniach (P02, P03)

Hlásenia sa poskytujú len o prijímateľoch sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a to priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom (P03) a do 8 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (P02). Údaje o prijímateľoch, ktorým sa sociálna služba poskytovala k 31.12.2021 a poskytovala sa aj po tomto dátume je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

Zmluvné údaje prijímateľa (Údaje 1), ktorému sa SoS poskytovala pred 1.1.2022 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. (je možné - nie povinné, uviesť zmluvné údaje platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa SoS začala poskytovať napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022.

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb  - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Hlásenia o zamestnancoch (P04)

Hlásenia sa poskytujú o zamestnancoch poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a od zmeny týchto údajov. Údaje o zamestnancoch, s ktorými ma poskytovateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah k 31.12.2021 a tento vzťah po tomto dátume trval je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

Údaje o úväzku(-koch) zamestnancov s pracovným vzťahom pred 1.1.2022 je možné uviesť s platnosťou k 1.1.2022, (je možné - nie povinné, uviesť úväzky platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa bol pracovný vzťah uzatvorený  napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. Platí však, že základný rozsah pracovného vzťahu k 1.1.2010 (napr. 37,5 hodiny) sa musí rovnať súčtu rozsahu úväzkov v každom čase (t.j. 37,5 hodiny aj k 1.1.2022). Ak sa rozsah pracovného vzťahu v čase zmenil, je potrebné hlásenie ukončiť (aj napriek tomu, že nejde o koniec pracovného vzťahu) a zaevidovať nové hlásenie s dátumom zmeny a novým rozsahom. Ak bol rozsah menení pred dátumom 1.1.2022, postačuje zaevidovať zamestnanca s rozsahom platným k 1.1.2022, s údajom (dátumom) začiatku/zmeny pracovného vzťahu podľa toho, kedy zmena nastala (nie dátumom "pôvodného-prvého" začiatku pracovného vzťahu).

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb  - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá v zmysle § 74 ods. 3 podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorí podali žiadosť do 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022.

metodický postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k vedeniu evidencie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - P05

 • Štatistické výkazy o poskytovaní sociálnych služieb (P06, P07)

k 27.2.24 sa zverejnili štatistické výkazy o poskytovanej sociálnej službe za rok 2023, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať do 30.4.2024. Prevádzkové a finančné údaje sa vypĺňajú v dvoch typoch výkazov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby:

 • (P06 a P07) pre vybrané druhy sociálnej služby pre každú sociálnu službu zapísanú do registra – ID, t.j. podľa druhu, miesta poskytovania a formy poskytovanej sociálnej služby alebo
 • (P16 a P17) pre vybrané druhy sociálnej služby bez ohľadu na formu za každý kraj, v ktorom je poskytovaná (teda aj za viac poskytovaných sociálnych služieb jedného druhu .

Všetky informácie sú dostupné v aktualizovanej Metodickej príručke k vypĺňaniu prevádzkových a finančných údajov o sociálnej službe v IS SoS

 

 

 • Výkazy o poskytovaní finančnej podpory neverejným poskytovateľom sociálnej služby (O01/V01)

  Výkaz sa poskytuje raz ročne, do konca februára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov.

metodický postup pre obce a VÚC k vedeniu evidencie finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - O01, V01

 • Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (O05/V05)

  Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá podala na obec/VÚC v súlade s § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorý podali žiadosť do 31.12. 2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov.
 1. metodický postup pre obce a VÚC k vedeniu evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - O05, V05

Aktuálne oznamy:

27.02.2024: bola nasadená do produkcie nová verzia zberového modulu IS SoS, v ktorej sú dostupné výkazy o prevádzkových a finančných údajoch o poskytovaných sociálnych službách za rok 2023. Výkazy sú dostupné v závislosti od druhu poskytovanej sociálnej služby

 • (P06 a P07) pre vybrané druhy sociálnej služby pre každú sociálnu službu zapísanú do registra – ID , t.j. podľa druhu, miesta poskytovania a formy poskytovanej sociálnej služby a
 • (P16 a P17) pre vybrané druhy sociálnej služby bez ohľadu na formu za každý kra j, v ktorom je poskytovaná (teda aj za viac poskytovaných sociálnych služieb jedného druhu.

Výkazy je potrebné vyplniť (a to aj v prípade, že sa sociálna služba v sledovanom období neposkytovala – tzv. „nulové výkazy“) a odoslať na spracovanie do konca apríla 2024 (do tohto termínu možno aj už zaslané výkazy editovať) .

11.01.2024: bola nasadená do produkcie nová verzia zberového modulu IS SoS, ktorá, okrem iného:

 • upravuje niektoré tooltipy (vysvetlivky) v niektorých formulároch
 • opravuje export podkladov pre vyúčtovanie FP z rozpočtu MPSVR vo formáte PDF (1.-4. Q)
 • vizuálne upravuje export zoznamu prijímateľov a zamestnancov (len pre primárneho používateľa - hlavný účet-nie z podúčtu),
 • umožňuje automaticky "preklopiť" žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05) na prijímateľa sociálnej služby P03 cez ikonku "Evidovať umiestnenie žiadateľa" (pred lupou)

 • umožňuje opakovane použiť osobné údaje zamestnanca (P04 ) pri vytvorení nového formulára P04 cez ikonku "Duplikovať údaje zamestnanca" (medzi ceruzkou a košom)

16.11.2023: bola nasadená do produkcie nová verzia zberového modulu IS SoS, ktorá, okrem iného:

 • ponúka export zoznamu prijímateľov a zamestnancov (len pre primárneho používateľa - hlavný účet-nie z podúčtu),
 • ponúka videonávody pre vypĺňanie a upravovanie údajov jednotlivých evidencií v IS SoS (dostupné aj na tejto stránke nižšie v časti Metodické príručky),
 • dopĺňa sa číselník Druh pracovnej činnosti (o pracovné činnosti Lekár a Sociálny pedagóg)

26.4.2023:

Všetky informácie k vypĺňaniu štatistických výkazov o poskytovanej sociálnej službe (P06/16, P07/17) za rok 2022 sú dostupné v aktualizovanej Metodickej príručke k vypĺňaniu prevádzkových a finančných údajov o sociálnej službe v IS SoS (aktualizácia k 26.4.)

Pri vypĺňaní údajov o príjmoch a výdavkoch vo formulári P07 a P17 (napr. ktoré konkrétne údaje možno započítať do položky mzdy) odporúčame riadiť sa platným Metodickým usmernením Ministerstva financií SR a vysvetlivkami k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, ktoré je dostupné na tomto odkaze: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/metodicke-usmernenie-mf-sr-vysvetlivky-k-ekonomickej-klasifikacii-rozpoctovej-klasifikacie/ .

Rovnako odporúčame držať sa usmernenia Ministerstva financií SR k postupom účtovania:

Poskytovateľ sociálnej služby má povinnosť vyplniť tieto výkazy podľa § 105b ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych službách a najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

22.3.2023: bola nasadená do produkcie nová verzia zberového modulu IS SoS:

 • umožňuje poskytovať respondentom informácie prostredníctvom informačného panel u v hornej časti obrazovky účtu respondenta (sivé alebo žlté pole),
 • umožňuje poskytovateľom sociálnych služieb f iltrovať zamestnancov aj podľa druhu sociálnej služby ,
 • k 24.3. sa zverejnia štatistické výkazy o poskytovanej sociálnej službe za rok 2022, ktoré je potrebné vyplniť a odoslať do 30.4.2023 a súčasne budú nevyplnené a rozpracované výkazy za rok 2021 odstránené.

Novo sa prevádzkové a finančné údaje budú vypĺňať v dvoch typoch výkazov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby :

 • (P06 a P07) pre vybrané druhy sociálnej služby pre každú sociálnu službu zapísanú do registra – ID , t.j. podľa druhu, miesta poskytovania a formy poskytovanej sociálnej služby alebo
 • (P16 a P17) pre vybrané druhy sociálnej služby bez ohľadu na formu za každý kraj, v ktorom je poskytovaná (teda aj za viac poskytovaných sociálnych služieb jedného druhu .

Všetky informácie sú dostupné v aktualizovanej Metodickej príručke k vypĺňaniu prevádzkových a finančných údajov o sociálnej službe v IS SoS (aktualizácia k 26.4.)

20.1.2023: Výkazy týkajúce sa údajov o poskytovanej sociálnej službe so zameraním n a prevádzkové údaje (P06) a finančné údaje (P07) sociálnej služby na vypĺňanie za kalendárny rok 2022, budú dostupné v IS SoS v priebehu februára/marca 2023 . Poskytovateľ sociálnej služby má povinnosť vyplniť tieto výkazy podľa § 105b ods. 2 písm. c) zákona o sociálnych službách a najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Dňa 4. 11. 2022 bola nasadená do produkcie nová verzia zberového modulu IS SoS , ktorou sa umožňuje respondentom:

 • Zmeniť (odstrániť) príznak „Samoplatca“ u prijímateľa, ktorý bol nesprávne ako samoplatca zaevidovaný . Za samoplatcu sa považuje len prijímateľ, ktorý platí úhradu vo výške nákladov sociálnej služby a na náklady jemu poskytovanej sociálnej služby sa neprispieva z verejných zdrojov (MPSVR, samospráva); t.j. nejde o prijímateľa ktorý platí celú sumu stanovenej úhrady (po zohľadnení príjmov z verejných zdrojov), ale sumu všetkých nákladov na službu. Žiadame poskytovateľov, ktorí takto neprávne prijímateľov evidovali, aby formuláre P03 týchto prijímateľov opravili.
 • Oprava-editovanie zaslaného štatistického výkazu P06 a P07 vytvorením evidencie zaslaných výkazov, ktoré je možné cez ikonu ceruzky na konci riadka editovať
 • Zobrazovať detail zaslaného formulára každej evidencie cez ikonu lupy na konci riadka príslušnej evidencie bez možnosti jeho editácie (na tento účel sa naďalej používa ikona ceruzky)
 • Priradiť k prijímateľovi sociálnej služby osobitne druh zdravotného znevýhodnenia - Poruchy správania

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk