Hlavné menu

Pomoc v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem

 • vlastnou prácou,
 • výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku,
 • uplatnením nárokov.


Pomoc v hmotnej núdzi je


Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

Tento zákon upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní:


Základné životné podmienky
na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie .

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a sú financované zo štátneho rozpočtu.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

Na pomoc v hmotnej núdzi má nárok:

 • občan Slovenskej republiky,
 • cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom číslo 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi počas:

 • výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
 • členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky.

Domácnosť tvoria členovia domácnosti, ktorými na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sú:

 • jednotlivec,
 • manžel a manželka,
 • manžel, manželka a nezaopatrené deti ) žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti,
 • rodičia a deti nad 25 rokov veku, žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
 • fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu (podľa § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • plnoleté fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou (podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z .z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.)


Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je:

 • nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti,
 • fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo
 • dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi a ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, a to aj, ak mu nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti v čase posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi už netrvá, alebo ktorému sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičmi.

Za príjem sa považujú:

 • príjmy podľa § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. a
 • štipendium študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme.


Za príjem sa nepovažujú:

 • 25 % z príjmu zo závislej činnosti alebo obdobného príjmu v cudzine,
 • 25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a vyplácaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1% priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
 • 25 % z materského, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
 • prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa alebo dávka toho istého druhu vyplatená v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou,
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci a dotácia poskytnutá iným orgánom štátnej správy, ktorá je určená na riešenie mimoriadnej krízovej situácie,
 • príjem žiaka strednej školy a študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • príspevky poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • 25 % z príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • finančná podpora alebo finančný príspevok z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov získané v bežnom roku najviac do výšky 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a nepeňažné plnenia určené na podporu a posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi získané v bežnom roku,
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • odmena za produktívnu prácu žiakovi a hmotné zabezpečenie žiaka podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov v sume najviac 50 eur,
 • vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie v sume najviac 50 eur,
 • suma zvýšenia dôchodkovej dávky za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý predchádza výplatnému termínu splátky dôchodkovej dávky v januári,
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
 • opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
 • výživné uhradené povinnou osobou vo výške sumy náhradného výživného, ktoré je člen domácnosti povinný vrátiť,
 • osobitný príspevok,
 • jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia, okrem príspevku na opatrovanie,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • štipendiá, okrem štipendia študenta v doktorandskom študijnom programe v dennej forme priznaného podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
 • jednorazový príspevok podľa zákona po vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 podľa zákona č. 410/2004 Z. z.,
 • príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.

Rozhodujúce obdobie pri posudzovaní príjmu je kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a príjem dosiahnutý priebežne počas celého obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovanie.

Členovia domácnosti sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a riešiť hmotnú núdzu.

Za majetok sa považujú:

 • hnuteľné veci,
 • nehnuteľné veci,
 • práva, ak to ich povaha pripúšťa,
 • majetkové hodnoty, ak to ich povaha pripúšťa.

Za majetok sa nepovažujú:

 • motorové vozidlo, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a využíva sa na individuálnu prepravu, na ktorú je člen domácnosti odkázaný z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
 • jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotovenom osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.

Ak si členovia domácnosti neuplatnia svoje nároky, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi.

Nároky sú:

 • výživné,
 • náhradné výživné,
 • dávky sociálneho poistenia,
 • dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia,
 • dávky sociálneho zabezpečenia,
 • rodičovský príspevok,
 • opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
 • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

Pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.


Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a  príjmom člena domácnosti a poskytuje sa v jednej sume.
Pomoc v hmotnej núdzi sa neposkytuje, ak suma nárokov je nižšia ako 1 euro.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • u jednotlivca 61,60 € mesačne,
 • u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 € mesačne,
 • u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 € mesačne,
 • u dvojice bez detí 107,10 € mesačne,
 • u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 € mesačne,
 • u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 216,10 € mesačne.


Dávka v hmotnej núdzi sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti v produktívnom veku, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti dohodnutom v  rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo právnickou osobou so  sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „organizátor dobrovoľníckej činnosti“) v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní:

 • menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • dobrovoľníckej činnosti alebo
 • prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.


Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť vyššie uvedených činností z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín sa znižuje o jednu hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Čas, v ktorom sa člen domácnosti nemôže zúčastniť vyššie uvedených činností z dôvodu výkonu trestu povinnej práce, sa považuje za čas, v ktorom sa člen domácnosti zúčastnil týchto činností.


Skutočnosť odôvodňujúca zníženie dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahuje na člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je invalidný,
 • je poberateľ predčasného starobného dôchodku,
 • je tehotná žena, od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • je nezaopatrené dieťa,
 • osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
 • si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • ktorej vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • je rodič, alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
 • je osamelý rodič, alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
 • ktorej vykonávanie napr. menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Výška ochranného príspevku za každého člena domácnosti je:

 • 63,07 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý
  • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,
 • 34,69 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • 13,50 € mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorým je
  • tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ktorá sa zúčastňuje pravidelne raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo; za účasť na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € mesačne.

Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti,:

 • ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy,
 • ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a 
  • zvyšuje si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole ) alebo štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole a nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • zúčastňuje sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
  • je plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec,
  • je plnoletý a vykonáva dobrovoľnícku činnosť, podľa zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne a najviac 80 hodín mesačne, na základe písomnej dohody medzi úradom a organizátorom dobrovoľníckej činnosti, alebo
  • ktorému sa vypláca rodičovský príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole; to neplatí ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj podľa zákona o službách zamestnanosti, menšie obecné služby alebo dobrovoľnícka činnosť podľa tohto zákona môžu byť vykonávané najviac 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Menšie obecné služby alebo dobrovoľnícka činnosť podľa tohto zákona môžu byť opätovne vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, za ktoré patril aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok nepatrí členovi domácnosti, ktorý:

 • je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poskytuje sa mu príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
 • spĺňa podmienky nároku na ochranný príspevok.

Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu, že príjemca nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť a úrad zistil, že člen domácnosti nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Príspevok na nezaopatrené dieťa je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Výška príspevku na každé nezaopatrené dieťa je 17,20 € mesačne.

Príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, ak:

 • zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa a z toho dôvodu bol určený osobitný príjemca prídavku na dieťa,
 • bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie a výchovné opatrenie neplní účel, pre ktorý bolo uložené.

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

Výška príspevku na bývanie je:

 • 55,80 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 89,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.


Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je:

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne),
 • ak domácnosť býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
 • byte alebo v rodinnom dome na základe práva doživotného užívania; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.


Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.

Osobitný príspevok patrí fyzickej osobe,

 • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
 • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neaktívna,
 • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.


Osobitný príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 126,14 € mesačne počas prvých 6 kalendárnych mesiacov a
 • 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

Ak v období 12 mesiacov od vzniku nároku na osobitný príspevok skončí pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a opätovne vznikne pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah patrí osobitný príspevok vo výške a v rozsahu v ktorom by patril, ak by pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah neskončil. Napr. ak vznikne pracovný pomer 1.januára, skončí 31. marca a vznikne ďalší pracovný pomer 1. augusta v tom istom roku, patrí fyzickej osobe osobitný príspevok za mesiace január až marec vo výške 126,14 € a za mesiac august vo výške 63,07 €.

Osobitný príspevok za kalendárny mesiac sa poskytuje pomerne vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, počas ktorých je splnená podmienka trvania pracovného pomeru.

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením nároku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.

Žiadosť musí obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti,
 • adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
 • údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku.


Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe alebo o členoch domácnosti.

Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi alebo jej časti za mesiac a nárok na poskytnutie osobitného príspevku za mesiac zaniká uplynutím troch mesiacov odo dňa, od ktorého mali byť pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok poskytnuté.

Na konanie o pomoci v hmotnej núdzi, o osobitnom príspevku, o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). 

Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi:

 • pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vyplácajú sa za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca ak zákon neustanovuje inak,
 • vyplácajú sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú splnili podmienky nároku na dávku a príspevky,
 • nevyplácajú sa do cudziny a nepatria za čas, ak sa všetci členovia domácnosti zdržiavajú v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní


Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje:

 • v peňažnej forme,
 • vecnej forme (jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie),
 • v kombinovanej forme.

Formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osobitný príspevok sa poskytuje v peňažnej forme.

Preddavok na pomoc v hmotnej núdzi sa môže priznať, ak:

 • sa začalo konanie o 
  • výživnom,
  • náhradnom výživnom,
  • dávky sociálneho poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti,
  • nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu,
  • peňažnom príspevku za opatrovanie,
  • konanie o určenie otcovstva,
  • konanie o nárokoch z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo zo služobného pomeru vrátane mzdových nárokov,
 • bol podaný návrh na výkon súdneho rozhodnutia na vymoženie výživného maloletého dieťaťa a nezaopatreného plnoletého dieťaťa na účely začatia konania o náhradnom výživnom.


Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o pomoci v hmotnej núdzi, zohľadní výšku peňažného príspevku za opatrovanie, priznanej dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového poistenia alebo opakovanej štátnej sociálnej dávky, výšku výživného, výšku mzdových nárokov alebo výšku ďalších nárokov z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo služobného pomeru.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň rozhodne o doplatení pomoci v hmotnej núdzi alebo jej vrátení.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zúčtuje pomoc v hmotnej núdzi s opakovanou štátnou sociálnou dávkou alebo s peňažným príspevkom za opatrovanie po vzniku nároku na opakovanú štátnu sociálnu dávku alebo na peňažný príspevok za opatrovanie, ktorých platiteľom je štát.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí osobitného príjemcu, ak:

 • sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je určená,
 • možno dôvodne predpokladať, že zrejme nedosiahne účel, na ktorý je určená,
 • pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony,
 • členovi domácnosti sa poskytuje iná sociálna dávka prostredníctvom osobitného príjemcu.


Osobitný príjemca je:

 • obec alebo
 • ak je to odôvodnené iná právnická osoba alebo fyzická osoba.


Osobitný príjemca zabezpečuje pomoc v hmotnej núdzi v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Úrad dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného príjemcu a určí iného osobitného príjemcu.

Žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi a žiadateľ o osobitný príspevok sú povinní:

 • preukázať všetky skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • na výzvu úradu predložiť doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu.

Príjemca je povinný:

 • úradu písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok,
 • na výzvu úradu preukázať požadovanú skutočnosť v lehote určenej úradom,
 • umožniť overenie skutočností potrebných na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste svojho pobytu.


Fyzická osoba je povinná vrátiť pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok alebo ich časť poskytnuté neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili. Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytovala alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok alebo ich časť neprávom alebo vo vyššej sume ako patrili, je povinná vrátiť poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok alebo ich časť zvýšené o 10 %.

Ak sa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok priznali neprávom, odnímu sa od prvého dňa v mesiaci, v ktorom sa priznali neprávom.

Pomoc v hmotnej núdzi sa odníme, zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Osobitný príspevok sa odníme, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na osobitný príspevok.

Ak sa zistí, že pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok neboli priznané, hoci sa priznať mali, vyplácali sa v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ako patrili, alebo sa priznali neskôr, nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa priznajú v sume ako patrili odo dňa, od ktorého mali byť priznané.

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku sa zastaví, ak príjemca nevyhovie výzve úradu v určenej lehote preukázať skutočnosti rozhodujúce na ich poskytovanie alebo na ich výšku a bol na tento dôsledok vo výzve písomne upozornený.

Úrad rozhodne o obnovení poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku od kalendárneho mesiaca, v ktorom príjemca preukáže skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. Nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a nárok na poskytnutie osobitného príspevku zaniká odo dňa zastavenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a odo dňa zastavenia poskytovania osobitného príspevku, ak v lehote troch mesiacov odo dňa zastavenia ich poskytovania príjemca nepreukáže skutočnosti rozhodujúce na ich poskytovanie.

Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytovala alebo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi neprávom, je povinná vrátiť poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi alebo jej časť zvýšenú o 10% odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo v poskytovanej sume. Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej poskytoval alebo poskytuje osobitný príspevok neprávom, je povinná vrátiť poskytnutý osobitný príspevok zvýšený o 10 % odo dňa, od ktorého nepatril vôbec.

Právo na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku alebo ich časti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok alebo ich časť poskytli. Tieto lehoty neplynú počas konania o povinnosti vrátiť sumu podľa prvej vety, počas výkonu rozhodnutia alebo počas výkonu zrážok z neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi alebo neprávom poskytnutého osobitného príspevku.

Úrad môže zrážať neprávom poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutý osobitný príspevok z poskytovanej alebo neskôr priznanej pomoci v hmotnej núdzi a z poskytovaného alebo neskôr priznaného osobitného príspevku.

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi a neprávom poskytnutého osobitného príspevku alebo na vrátenie ich preplatku nie je predmetom dedičstva.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, okrem výkonu rozhodnutia o pokute podľa osobitného predpisu (§ 88a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch).

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti