Hlavné menu

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Od 1. 3. 2017 ustanovuje zákon o sociálnych službách zameranie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi na službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodičov dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom (novela zákona o sociálnych službách vykonaná zákonom č. 40/2017 Z z.).

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života:

  • sa poskytuje terénnou formou prostredníctvom opatrovateľa detí v domácnosti dieťaťa alebo
  • ambulantnou formou mimo zariadenia (v domácnosti opatrovateľa detí alebo v priestore zamestnávateľa rodiča vyčlenenom na zabezpečenie starostlivosti o dieťa) alebo
  • ambulantnou formou v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V záujme ochrany dieťaťa z hľadiska podmienok prevádzkovania formalizovanej služby starostlivosti o dieťa bola vykonaná aj novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia , ktorou sa za zariadenia pre deti a mládež, ktoré podliehajú pôsobnosti príslušných orgánov verejného zdravotníctva, považujú zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti bez ohľadu na ich právnu formu, a to aj tie, ktoré doposiaľ tejto pôsobnosti a regulácii nepodliehali ( čl. II zákona č. 40/2017 Z. z. ).

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným. Spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce.

Aby nevznikali nejasnosti pri poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tomto roku predkladanej veľkej novele zákona o sociálnych službách, ktorá bude zameraná na zefektívnenie systému viaczdrojového financovania sociálnych služieb, jasne zadefinuje, že do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa musia byť prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú, pripravujú sa na vstup na trh práce alebo študujú. Ak bude mať zariadenie voľné kapacity, bude môcť prijať aj dieťa nepracujúceho rodiča. Spresnenie by malo byť účinné od 1.1. 2018.

Poskytovatelia sociálnej služby na zosúladenie rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí:

  • sú zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného príslušným vyšším územným celkom a
  • poskytujú túto sociálnu službu bez dosahovania zisku

môžu požiadať o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v  znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o dotáciách v  pôsobnosti MPSVR SR“) na účely debarierizácie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Potenciálnymi žiadateľmi o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku teda môžu byť verejní poskytovatelia tejto sociálnej služby- spravidla obce, resp. neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby s právnou formou založenou na neziskovom základe v predmete tejto hlavnej činnosti, napr. nezisková organizácia, občianske združenie.

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 je potrebné v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017. V súlade s § 110z ods. 1 zákona o sociálnych službách prevádzkovatelia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí ich prevádzkovali k 28. februáru 2017, majú ustanovenú lehotu až do 31. decembra 2017 na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

U p o z o r ň u j e m e, že vzhľadom na dĺžku konania zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, možnosť využitia dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku na rozpočtový rok 2018 je viazaná na potrebu podania žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb čo najskôr tak, aby doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb mohol byť už súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018, ktorú je potrebné predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017, tak ako to vyžaduje zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR.


Rodičia

Čítaj ďalej

Opatrovateľ detí

Čítaj ďalej

Zariadenia starostlivosti o deti

Čítaj ďalej

Otázky a odpovede

Čítaj ďalej

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti