Hlavné menu

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Od 1. 3. 2017 ustanovuje zákon o sociálnych službách zameranie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi na službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodičov dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom (novela zákona o sociálnych službách vykonaná zákonom č. 40/2017 Z z.).

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života:

 • sa poskytuje terénnou formou prostredníctvom opatrovateľa detí v domácnosti dieťaťa alebo
 • ambulantnou formou mimo zariadenia (v domácnosti opatrovateľa detí alebo v priestore zamestnávateľa rodiča vyčlenenom na zabezpečenie starostlivosti o dieťa) alebo
 • ambulantnou formou v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

V záujme ochrany dieťaťa z hľadiska podmienok prevádzkovania formalizovanej služby starostlivosti o dieťa bola vykonaná aj novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia , ktorou sa za zariadenia pre deti a mládež, ktoré podliehajú pôsobnosti príslušných orgánov verejného zdravotníctva, považujú zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti bez ohľadu na ich právnu formu, a to aj tie, ktoré doposiaľ tejto pôsobnosti a regulácii nepodliehali ( čl. II zákona č. 40/2017 Z. z. ).

Sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným. Spočíva v zabezpečení formalizovanej starostlivosti o dieťa v čase prípravy rodiča na povolanie, prípravy na trh práce, výkonu zárobkovej činnosti alebo vykonávania aktivít spojených s jeho vstupom alebo návratom na trh práce.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. januára 2018 menený a doplnený dvoma novelami tohto zákona o sociálnych službách vykonanými zákonom č. 331/2017 Z. z. a zákonom č. 351/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Do pozornosti dávame najmä nasledovné zmeny:

 • Do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné za zákonom stanovených podmienok prijať aj deti nepracujúcich rodičov ( rodič nespĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32b ods. 1 zákona o sociálnych službách), alebo rodičov, ktorí nevyžadujú pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa ( § 31 ods.3 tohto zákona), ak situácia v rodine z akýchkoľvek iných dôvodov vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa (§ 2 ods. 1 písm. f) a ods. 5 zákona o sociálnych službách) . Právna úprava však viaže možnosť poskytovať starostlivosť o deti týmto rodičom, len za predpokladu, že v zariadení sú voľné kapacity, ktoré nemožno obsadiť dieťaťom rodiča , ktorý spĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32b ods. 1 zákona o sociálnych službách alebo rodiča, u ktorého je naplnený dôvod poskytnutia pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 ods.3 tohto zákona.
 • Novo sa vymedzuje maximálny čas poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a všeobecne aj v rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom (teda aj pre terénnu formu tejto sociálnej služby a ambulantnú sociálnu službu mimo zariadenia). Poskytovanie starostlivosti o takéto dieťa bude možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa, alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. Teda napr. dieťa narodené v mesiacoch január až august do 31. augusta príslušného roku a dieťa narodené v mesiacoch september až december až do 31. augusta nasledujúceho roku.
 • Poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ako aj službu pomoci pri osobnej starostlivosti je možné len na základe žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Táto povinnosť sa viaže v prechodnom ustanovení zákona o sociálnych službách aj na osoby, ktoré poskytovali za odplatu starostlivosť o dieťa, ktorá svojím obsahom i cieľovou skupinou zodpovedá tomuto, už s účinnosťou od 1. marca 2017 novému druhu sociálnej služby podľa tohto zákona, k 28. februáru 2017 a poskytujú túto starostlivosť aj po 28. februári 2017. Povinnosť týchto osôb - doterajších poskytovateľov starostlivosti o deti, ak majú záujem túto starostlivosť, ktorá je už sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách, poskytovať aj naďalej, požiadať príslušný vyšší územný celok o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa presunula namiesto pôvodného dátumu do 31. decembra 2017 až na termín do 30.júna 2018.
 • Precizovali sa požiadavky kladené na obsah kolaudačných rozhodnutí preukazujúcich v rámci konania o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb jednu z plnenia priestorových podmienok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení. Vyšší územný celok v rámci konania vo veci zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb novo akceptuje aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie s určeným účelom užívania stavby ( napr. materská škola), ktorý zodpovedá účelu druhu sociálnej služby ( služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa).
 • Novo sa ustanovilo, že sankciu za prevádzkovanie tzv. nepovolenej činnosti bez registrácie nemožno vzťahovať na služby či činnosti, ktoré síce z hľadiska obsahu vykonávanej činnosti zodpovedajú službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ale prevažujúcou cieľovou skupinou detí z hľadiska ich veku nezodpovedajú tejto sociálnej službe. Za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa teda nemožno považovať zariadenie, ktorého podstata činnosti je zameraná na iné vekové skupiny detí. Za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa nemožno teda považovať také zariadenie v ktorom prevažná väčšina detí (viac ako 75%) nezodpovedá cieľovej skupine detí pre tento druh sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách, ale zodpovedá cieľovej skupine na poskytovanie služby starostlivosti o dieťa, či predškolskej výchovy podľa iných právnych predpisov.
 • Upravil sa maximálny počet detí o ktoré sa môže pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, starať opatrovateľ detí z najviac troch detí podľa doterajšej právnej úpravy, na  najviac štyri deti ( tak ako doposiaľ, aj naďalej platí, že táto regulácia sa nevzťahuje , ak ide o súrodencov) , čo bude mať pozitívny vplyv na zabezpečenie dostupnosti a finančnej udržateľnosti tejto služby.
 • Novo sa ustanovila požiadavka na kvalifikačné predpoklady zamestnancov pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa tak, že ak toto zariadenie poskytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku, musí najmenej jeden opatrovateľ detí spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho asistenta, a to v záujme posilnenia bezpečnosti detí do jedného roku veku v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v prípade vzniku možných krízových situáciách vyžadujúcich si v záujme života a zdravia dieťaťa rýchly zásah, a to ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Otázky a odpovede

Poskytovatelia sociálnej služby na zosúladenie rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí:

 • sú zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného príslušným vyšším územným celkom a
 • poskytujú túto sociálnu službu bez dosahovania zisku

môžu požiadať o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v  znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o dotáciách v  pôsobnosti MPSVR SR“) na účely debarierizácie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Potenciálnymi žiadateľmi o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku teda môžu byť verejní poskytovatelia tejto sociálnej služby- spravidla obce, resp. neverejní poskytovatelia tejto sociálnej služby s právnou formou založenou na neziskovom základe v predmete tejto hlavnej činnosti, napr. nezisková organizácia, občianske združenie.

Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018 je potrebné v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017. V súlade s § 110z ods. 1 zákona o sociálnych službách prevádzkovatelia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorí ich prevádzkovali k 28. februáru 2017, majú ustanovenú lehotu až do 31. decembra 2017 na podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

U p o z o r ň u j e m e, že vzhľadom na dĺžku konania zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, možnosť využitia dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb na účely debarierizácie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku na rozpočtový rok 2018 je viazaná na potrebu podania žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb čo najskôr tak, aby doklad preukazujúci zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb mohol byť už súčasťou žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na rozpočtový rok 2018, ktorú je potrebné predložiť v termíne od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017, tak ako to vyžaduje zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR.


Rodičia

Čítaj ďalej

Opatrovateľ detí

Čítaj ďalej

Zariadenia starostlivosti o deti

Čítaj ďalej

Otázky a odpovede

Čítaj ďalej

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti