Hlavné menu

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 schválila Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Pomoc sa bude realizovať počas programového obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom 4 opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj formou podpory distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu potravinami. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je predovšetkým znížiť ich ekonomické zaťaženie so zabezpečovaním základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické potreby.

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny výzvu na zapojenie sa do Opatrenia 4 Poskytovanie hygienických balíčkov ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie ako partnerská organizácia (PO).

Partnerom môže byť

 • nezisková organizácia,
 • charita,
 • občianske združenie,
 • obec/mesto

Viac informácií o podmienkach vstupu do partnerstva nájdete tu

Politika boja proti podvodom (.PDF)

Opatrenie 1: Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (napr. útulok). Konečným príjemcom potravinových balíčkov je:

 • primárne
  • rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
  • príjemca pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
  • príjemca pomoci v hmotnej núdzi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
 • sekundárne
  • iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 3 nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky a rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi na 5 potravinových balíčkov.

Opatrenie 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať partnerská organizácia. Ide o osobu bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch partnerskej organizácie bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb , neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Opatrenie 3: Podpora distribúcie darovaných potravín

Zdrojom identifikácie príjemcov darovaných potravín budú:

 • zoznam registrovaných neziskových a verejných poskytovateľov a evidencia zariadení, ktoré poskytnú jednotlivé vyššie územné celky,
 • zoznam akreditovaných subjektov, ktorý poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • zoznam štátnych detských domovov, ktorý poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Opatrenie 4: Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (napr. útulok). Konečným príjemcom hygienických balíčkov je:

 • primárne
  • rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • sekundárne
  • iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 1 hygienický balíček, rodina s 2 - 3 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 hygienické balíčky a rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky. Sekundárny konečný príjemca jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček.

 

Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. - účinný od 20. 07. 2018   

 

Opatrenie 1: Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6

Aktualizácia č. 7

Aktualizácia č. 8

Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 10

Opatrenie 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6

Aktualizácia č. 7

Opatrenie 3: Podpora distribúcie darovaných potravín

Opatrenie 4: Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie

 

Aktualizácia č. 1

Aktualizácia č. 2

Aktualizácia č. 3

Aktualizácia č. 4

Aktualizácia č. 5

Aktualizácia č. 6


Aktualizácia č. 7

Aktualizácia č. 8

Aktualizácia č. 9

Aktualizácia č. 10

 

Pokyn GR k distribúcii potravinových a hygienických balíčkov a výkonu sprievodných opatrení Opatrenie 1. a Opatrenie 4. - účinný od 20. 09. 2017 do 20. 07. 2018 (.PDF)

 

Bližšie informácie o realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci

Informácie o prijímateľovi:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
e-mail: fead@upsvr.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk