Hlavné menu

Konanie o nároku

Na konanie o pomoci v hmotnej núdzi, o osobitnom príspevku, o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).

Odvolanie proti rozhodnutiu o pomoci v hmotnej núdzi alebo o osobitnom príspevku a odvolanie proti rozhodnutiu o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu nemá odkladný účinok.

Úrad nevyhotovuje písomné rozhodnutie o

  • priznaní a o zvýšení pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,
  • ustanovení osobitného príjemcu, ak pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcovi pomoci v hmotnej núdzi a členovia domácnosti sú neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk