Hlavné menu

NP Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR

Názov projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:
3. Zamestnanosť
Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Miesto realizácie projektu:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj

Časový rámec realizácie projektu:
04/2019 – 02/2023

Cieľ projektu:
Vytvorenie systému opatrení pre cieľavedomé a plynulé zlepšenie adaptability zamestnancov na nové požiadavky trhu práce a presnejšia identifikácia potreby zručností kvalifikovanej pracovnej sily v rámci dopytu malých, stredných a veľkých zamestnávateľov prostredníctvom webovej platformy NSP.

Viac informácií o projekte (.PDF)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Podcasty sú postupne zverejňované v mesiaci február. Nadväzujú na prezentáciu výstupov národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI).  Účelom a cieľom podcastov bolo predovšetkým informovanie odbornej , ale i laickej verejnosti o ľudských zdrojoch na trhu práce a vplyvoch inovácií na pracovné miesta. Alternatívny textový opis podcastov napĺňa štandardy pre informačné technológie verejnej správy ( v previazaní na Vyhlášku č. 78/ 2020 ) nielen vlastným opisom, ale predovšetkým zverejnením zdrojov ku získaniu maximálneho množstva informácií ku príslušnej téme. To bolo i hlavným účelom podcastov, sprístupniť a prezentovať výsledky činnosti sektorových rád, ktoré sú obsiahnuté v rozvojových stratégiách jednotlivých hospodárskych  sektorov. Alternatívny textový opis tak rozširuje (a skvalitňuje) priestor pre užívateľa tejto formy verejnej služby. 

 

1. Trh práce a vzdelávanie

Juraj Káčer a Lucia Lednárová

Vzdelávanie  by nemalo končiť štúdiom. Akých zamestnancov dnes hľadajú firmy? Inovácie v hospodárstve.

Podcast za zameriava na základné informácie ohľadom cieľov a výsledkov Národného projektu „ Sektorovo riadenými inováciami na efektívnom trhu práce v SR“ Zároveň rieši dôležitosť celoživotného vzdelávania. Viac komplexných informácií, ktoré boli predmetom rozhovorov:

 

 

2. Potravinárstvo - sebestačnosť, pracovná sila a budúcnosť  

Jana Venhartová

Aké sú aktuálne čísla v našej potravinovej sebestačnosti? Čo (ne)čítajú spotrebitelia na obaloch a či stúpa počet vegetariánov. Chýbať budú nielen pekári.  

Podcast sa venuje ohrozeniam a príležitostiam ľudských zdrojov v potravinárstve. Informácie sú zhrnutím Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v potravinárskom priemysle. Komplexné informácie, ktoré sú predmetom a obsahom podcastu:

 

 

3. Automobilový priemysel - vlajková loď nášho priemyslu

Andrej Lasz

Prečo a kedy si už nekúpime auto na spaľovací motor? Koľko ľudí pracuje v automobilovom priemysle a ktoré pozície budú potrebné? Inovácie a priemysel 4.0 vytvoria nové pracovné príležitosti pri obsluhe strojov.  

Podcast sa venuje téme automobilového priemyslu, vplyvu elektromobility na pracovnú silu a hospodárstvo. Komplexné informácie, ktoré sú predmetom a obsahom podcastu:

 

 

4. Gastrosektor po pandémii a v čase energetickej krízy 

Marek Harbuľák

Vrátili sa po pandémii zamestnanci gastra späť ku svojmu povolaniu? A budú sa zatvárať gastroprevádzky pre zvýšené faktúry za energie? Nočný recepčný už v blízkej budúcnosti možno nebude potrebný. Ako a kde (ne)nahradia technológie pracovnú silu v gastre a turizme.  

Podcast venovaný aktuálnemu stavu ľudských zdrojov v gastro sektore a turistickom ruchu. Zároveň sú v rozhovore uvádzané vplyvy inovácií na pracovnú silu v budúcnosti.    Komplexné informácie, z ktorých vychádza podcast:

 

 

5. Železničná doprava - trendy a absentujúce ľudské zdroje     

Ján Žačko

Ktoré povolania potrebujú železnice ako soľ? Je meškanie vlakov spôsobené len nedostatkom pracovnej sily? Autonómne riadenie nie je ďaleká budúcnosť a inovácie na železnici prinesú nové pozície. 

Podcast venovaný súčasnosti a budúcnosti železničnej dopravy. Nedostatok ľudských zdrojov ( predovšetkým technických pracovníkov, rušňovodičov a pod. ) má vplyv na ohrozenia sektoru. Podcast sa venuje potrebám rozvoja ľudských zdrojov a inováciám, ktoré ovplyvňujú tento sektor hospodárstva. Komplexné informácie, z ktorých vychádza podcast:

 

6. Rôznorodosť sektora kultúry  - priestor pre zamestnanosť

Alexandra Homoľová

SNG nie je len o výstave produktov.  Ochrana kultúrneho dedičstva vytvára pracovné príležitosti nielen pre špecialistov, ale aj inovácie. 

Podcast sa zameriava na možnosti zamestnania v sektore kultúry , rôznorodosť sektoru a tým je príležitostiam na trhu práce v tomto hospodárskom odvetví. Rozšírené informácie, z ktorých podcast vychádza: 

 

7. Energetická kríza -zmena klímy - nové výzvy pre pracovnú silu

Artur Bobovnický

Začarovaný kruh elektrickej energie a plynu. Máme správny mix obnoviteľných zdrojov, ale klimatická zmena nemá hranice. Koho bude energetický sektor potrebovať? Napríklad operátora v jadrovej elektrárni či zamestnanca pri inštalácii fotovoltiky. Budúce pozície v energetike.

Podcast venovaný zmenám klímy, energetickej kríze a novým pracovným pozíciám, ktoré sa vytvoria vplyvom podpory alternatívnych zdrojov energií.  Informácie, z ktorých podcast vychádza.

 

8. Drevo a lesy pre budúce generácie

Igor Patráš

Aký je reťazec spracovania dreva a ako na tom je drevospracujúci priemysel v súčasnosti? Lesníctvo sa prenáša na generácie.  Praktické skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Ako a kde hľadajú firmy šikovných absolventov? 

Podcast sa venuje procesom spracovania dreva a aktuálnemu stavu drevospracujúceho priemyslu. Zároveň sú predmetom rozhovoru možnosti uplatnenia absolventov, ako i aktuálne možnosti štúdia na stredných školách. Informácie v podcaste popisujú stav ľudských zdrojov v drevospracujúcom priemysle a vplyv inovácií na pracovnú silu. Viac komplexných informácií:

 

9. Ľudské zdroje v zdravotníctve 

Mudr. Miroslav Halecký

Stabilita ľudských zdrojov v zdravotníctve. Aký vplyv majú inovácie a technický pokrok na odliv našich zdravotníkov? Štúdium pre zdravotnícky sektor je istota uplatnenia na trhu práce. 

Podcast sa venuje aktuálnemu stavu , ale i príčinám nedostatku ľudských zdrojov zdravotníctve. Rozšírený obsah a komplexné informácie:

 

10. Súčasné disparity a trendy na trhu práce

Ivan Láska

Čo vieme prognózovať vďaka demografii? Mýty a fakty o tom, či naozaj máme veľa vysokoškolákov.  Ktorí absolventi si nájdu zamestnanie okamžite a ktorí sú už teraz pre trh nadbytoční? Dôvody, pre ktoré absolventi idú do zahraničia alebo robia nakoniec niečo iné, ako vyštudovali.

Podcast sa zameriava na všeobecnú stručnú analýzu príčin a dôsledkov disparít na trhu práce. Informácie v podcaste sú zhrnutím aktuálnych štatistických analýz vývoja na trhu práce. Trendy na trhu práce a informácie o štatistických dátach vychádzajú zo zdrojov:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk