Hlavné menu

Inštitút sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je prierezovou analytickou zložkou MPSVR SR a sústreďuje sa predovšetkým na:

 • posudzovanie vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, kde plní úlohu gestora v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • monitoring a hodnotenie sociálnej oblasti a oblasti trhu práce vo väzbe na sociálno-ekonomické ukazovatele,
 • vypracovanie koncepcií, prognóz a odhadov valorizácií pre potreby vybraných prvkov rozpočtu kapitoly ministerstva,
 • koordináciu rezortného štátneho štatistického zisťovania,
 • tvorbu komplexného informačného systému sociálnej sféry a prepájanie databáz sociálneho zabezpečenia.


Viac informácií o Inštitúte sociálnej politiky nájdete v Organizačnom poriadku .

Na základe platnej legislatívy ISP spracoval kalkulačku príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby. Kalkulačka príspevku na opatrovanie slúži na informatívny výpočet nároku na príspevok v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výpočet príspevku je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku.

KALKULAČKA 

Prezentácia použitia kalkulačky

 

 

ISP spracoval údaje z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR do interaktívnej mapy sociálnych služieb.

Mapa má informatívny charakter a slúži na aktívne vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb v danej oblasti s uvedením dostupných informácií o poskytovateľovi. Mapa obsahuje údaje o ambulantnýchpobytových sociálnych službách a nezahŕňa sociálne služby, ktoré sú poskytované terénnou alebo telefonickou formou.

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 01.07.2018
Kontakt: barbara.vojtechova@employment.gov.sk

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne pripravuje a predkladá na rokovanie vlády SR Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Cieľom správy je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov. 

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru, ktoré predkladajú ústredné orgány štátnej správy do medzirezortného pripomienkového konania.

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov obsahuje postup a zásady pre posudzovanie v jednotlivých oblastiach vybraných vplyvov. Posudzovanie vplyvov v rámci metodiky vychádza z dostupných údajov a informácií a je vždy hodnotením prínosov, nákladov a vedľajších účinkov zmien, ktoré prináša predkladaný materiál.

Dňa 1. októbra 2015 nadobudla účinnosť Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (dalej len "Jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesení vlády SR č. 55 zo 4. februára 2015 a č. 513 zo 16. septembra 2015. Uznesením vlády č. 76 z 24. februára 2016 boli schválené zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky, ktoré nadobli účinnosť dňa 1. apríla 2016. Podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 76/2016 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR úplné znenie Jednotnej metodiky (2016).

 

Jednotná metodika stanovuje postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri posudzovaní vybraných vplyvov predkladaných materiálov 

 • na rozpočet verejnej správy, 
 • na podnikateľské prostredie,
 • na sociálnu oblasť,
 • na životné prostredie,
 • na informatizáciu spoločnosti,
 • na služby verejnej správy pre občana (od 1. 4. 2016)

Jednotnou metodikou sa zároveň zriadila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je gestorom metodiky za oblasť sociálnych vplyvov. Úlohy gestora metodiky vykonáva analytické centrum.

 • Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (.pdf)
 • Doložka vybraných vplyvov (2016) (.pdf, .docx)
 • Vplyvy na rozpočet verejnej správy (2016) (.pdf, .docx)
 • Vplyvy na podnikateľské prostredie (2016) (.pdf, .docx)
 • Sociálne vplyvy (2016) (.pdf, .docx)
 • Vplyvy na životné prostredie (2016) (.pdf, .docx)
 • Vplyvy na informatizáciu spoločnosti (2016) (.pdf, .docx)
 • Vplyvy na služby verejnej správy pre občana (2016) (.pdf, .docx)

Materiály sa zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk. Ďalšie informácie k procesu posudzovania vybraných vplyvov sú zverejnené na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Výročná správa Stálej pracovnej komisie LRV na posudzovanie vybraných vplyvov za rok 2016

Výročná správa Stálej pracovnej komisie LRV na posudzovanie vybraných vplyvov za rok 2017

Rezortné štatistické výkazníctvo

Štatistický úrad Slovenskej republiky zostavuje v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. a v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami každoročne Program štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok

Krátkodobé a dlhodobé zisťovania, organizované MPSVR SR uvádzame nižšie. 


Administratívne zdroje údajov

Administratívne zdroje sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku, a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie a právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi alebo na základe osobitných zákonov. 

Administratívne zdroje údajov pod gesciou MPSVR SR:


Kódex postupov

Eurostat v rámci každoročného monitorovania implementácie Kódexu postupov (Code of Practice – CoP) v národných štatistických inštitúciách vyžaduje, aby vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o európskej štatistike), publikovali dokument CoP na svojej internetovej stránke.

Dávame do pozornosti novú verziu Kódexu postupov nielen v slovenskom, ale aj v anglickom origináli. Zároveň uvádzame zoznam vnútroštátnych orgánov a  kontaktné osoby zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

 • Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s 13 partnermi realizuje národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“.

Cieľom projektu je budovanie analytických kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe a taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy,  kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.  Primeraný inštitucionálny rámec s kvalitným odborným analytickým zázemím na jednotlivých subjektoch štátnej správy môže generovať prínosné analyticky podložené návrhy opatrení, ktorých cieľom je ekonomický rast, zamestnanosť a zlepšenie kvality života v dlhodobom horizonte.

Projekt – ITMS2014+  314010I760 je podporený z Európskeho sociálneho fondu s celkovou výškou NFP 13 864 905,02 eur. Predkladateľom projektu je MV SR, ostatné verejné organizácie, spolu s MPSVR SR, sú v projekte zapojené ako partneri. Trvanie projektu je plánované do roku 2020.

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete TU .

V rámci Operačného programu efektívna verejná správa Ministerstvo financií SR v spolupráci s 21 partnermi realizuje národný projekt „Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov“.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Projekt, ITMS2014+ 314011D977,  je podporený z Európskeho sociálneho fondu s celkovou výškou NFP 2 321 479,07 eur. Predkladateľom projektu je MF SR, ostatné verejné organizácie sú v projekte zapojené ako partneri. Trvanie projektu bolo plánované do roku  2020.

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete TU .

 

 

 

 • Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314011D977
Zmluva: CRZ   

Hlavná stránka projektu  

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities  a RePEc -ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

- Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.

- Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.

- Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.

- Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

 •  

Partneri:

 1. 1.   Finančné riaditeľstvo SR
 2. 2.   Kancelária prezidenta SR
 3. 3.   Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 4. 4.   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 5. 5.   Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
 6. 6.   Ministerstvo hospodárstva SR
 7. 7.   Ministerstvo kultúry SR
 8. 8.   Ministerstvo obrany SR
 9. 9.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. 10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 11. 11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
 12. 12. Ministerstvo vnútra SR
 13. 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 14. 14. Ministerstvo zdravotníctva SR
 15. 15. Ministerstvo životného prostredia SR
 16. 16. Najvyšší kontrolný úrad SR
 17. 17. Protimonopolný úrad SR
 18. 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 19. 19. Úrad pre verejné obstarávanie
 20. 20. Úrad vlády SR
 21. 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti