Hlavné menu

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo opatrovania, tehotenstva a materstva.

Z nemocenského poistenia sa poskytujú nasledovné nemocenské dávky:

Viac o nemocenskom poistení

Povinne nemocensky poistení sú:

  • zamestnanec (s právom na pravidelný mesačný príjem), okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný

     1. starobný dôchodok,
     2. predčasný starobný dôchodok,
     3. invalidný dôchodok,
     4. výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a dovŕšila dôchodkový vek,
     5. invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.,

c) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,

d) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na nepravidelný príjem.
  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou v predchádzajúcom roku bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9 písm. a) zákona o sociálnom poistení (viac ako 12 - násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné). 
     

Viac informácií o povinnom nemocenskom poistení zamestnancasamostatne zárobkovo činnej osoby 

Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak nie je povinne nemocensky poistená a

  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
  • je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.


Viac informácií o dobrovoľnom nemocenskom poistení

Nárok na nemocenské vzniká:

  • zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Za prvých 10 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrí zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
  • samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk