Hlavné menu

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo opatrovania, tehotenstva a materstva.

Z nemocenského poistenia sa poskytujú nasledovné nemocenské dávky:

Viac o nemocenskom poistení

Povinne nemocensky poistení sú:

 • zamestnanec (s pravidelným mesačným príjmom),
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou v predchádzajúcom roku bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5 zákona o sociálnom poistení (viac ako 12 - násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné).
   

Viac informácií o povinnom nemocenskom poistení

Dobrovoľne sa môže poistiť osoba, ak:

 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
 • je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.


Viac informácií o dobrovoľnom nemocenskom poistení

Nárok na nemocenské vzniká:

 • zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Za prvých 10 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrí zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
 • samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti