Hlavné menu

I. pilier – dôchodkové poistenie

Systém dôchodkového poistenia, tzv. I. pilier , je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém . Jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.

Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok . Nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému dôchodkového poistenia.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy , ktoré spravuje Sociálna poisťovňa :

  • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
  • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Dôchodkové poistenie je povinné zákonné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.


Viac informácií o dôchodkovom poistení.
Viac informácií o dobrovoľnom dôchodkovom poistení

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti