Hlavné menu

Informácia o prebiehajúcich konzultáciách s podnikateľskými subjektmi k pripravovaným materiálom legislatívneho a nelegislatívneho charakteru v gescii MPSVR SR

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa 19. mája 2017 začal proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a ich zastupiteľskými organizáciami v súvislosti s návrhom zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.

Konzultácie budú prebiehať písomnou alebo elektronickou formou a v prípade potreby formou odborných osobných stretnutí.

Predpokladaný termín ukončenia konzultácií je 20. júna 2017.

Predbežná informácia (.PDF)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti