Hlavné menu

Informácia o prebiehajúcich konzultáciách s podnikateľskými subjektmi k pripravovaným materiálom legislatívneho a nelegislatívneho charakteru v gescii MPSVR SR

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky začalo 10. marca 2017 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a ich zastupiteľskými organizáciami v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konzultácie budú prebiehať písomnou alebo elektronickou formou a v prípade potreby formou odborných osobných stretnutí.

Predpokladaný termín ukončenia konzultácií je 23. marca 2017.

Informácia o príprave materiálu (.PDF)

Kontaktné osoby:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sekcia práce
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

e-mail: romana.cervienkova@employment.gov.sk

 

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti