Hlavné menu

Akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udeľuje akreditáciu na :

  • vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z.;
  • na vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb,
  • na odbornú činnosť (sociálna rehabilitácia a špecializované sociálne poradenstvo).
Informatívne rámcové obsahy pre akreditácie na kurz artikulačného tlmočenia, kurz tlmočenia v posunkovej reči alebo kurz taktilného tlmočenia

Kontaktná adresa :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
sekcia ľudských práv
referát akreditačnej komisie
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka Akreditačnej komisie MPSVR SR pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Emília Illéšová
tel.: 02/2046 3136
e-mail: emilia.illesova@employment.gov.sk

Tajomníčka Akreditačnej komisie MPSVR SR pre oblasť sociálnych služieb:
JUDr. Jana Partlová
tel.: 02/2046 3110
e-mail: jana.partlova@employment.gov.sk

Oznam:

Upozorňujeme akreditované subjekty (Centrá pre deti a rodiny podľa § 45 zákona č. 305/2005 Z. z.) na povinnosť vyplývajúcu z § 45 ods. 6 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z., a to zverejniť program centra alebo resocializačný program na svojom webovom sídle.

Rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti sa zasielajú až na základe písomnej žiadosti subjektu.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupný na:                                                                                     https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20231001                                                                                   

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20230101

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20180901

Vyhláška MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostupná na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/103/20231101

Zákon č. 192/2023 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný na: https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/user_upload/Tlacivo_RT_7_Ziadost_o_odpis_pre_opravnene_organy_e.pdf

Zákon č. 376/2022 Z.z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný na:                                                                                                          https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/376/20230701

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk