Hlavné menu

Spoločný sekretariát výborov

AKTUÁLNE


Výzvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera

Výbor pre deti a mládež
- výzva za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre deti a mládež. VÝZVA BOLA UKONČENÁ

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím:
- výzva na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov do komory za mimovládne organizácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. VÝZVA BOLA UKONČENÁ

Výbor pre rodovú rovnosť:
- výzva za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 28. apríla 2017 (vrátane).

Spoločný sekretariát výborov

Oblasť ochrany a podpory ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti dnes zastrešuje jeden zo stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V súvislosti s komplexnou reformou poradných orgánov vlády Slovenskej republiky bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený v máji 2011 Spoločný sekretariát výborov (SSV), ktorý zabezpečuje činnosť výborov pre špecifické oblasti a skupiny vyžadujúce si zvýšenú ochranu pred možným znevýhodnením. Ministerstvo výborom poskytuje technickú a odbornú podporu. Od februára 2014 Spoločný sekretariát výborov nezabezpečuje činnosť Výboru pre seniorov, ktorý sa transformoval na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie .

Výbory


Výbory vypracúvajú pre radu návrhy:

  • čiastkových a systémových opatrení,
  • stanovísk a uznesení k návrhom zákonov,
  • všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem,
  • vládnych, rezortných a ďalších opatrení,ktoré môžu mať dosah na ochranu a dodržiavanie ľudských práv alebo súvisia s rozvojom občianskej spoločnosti.

Kontakt:

Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

tel.: 02/20463126
e-mail: andrea.hantabalova@employment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti