Hlavné menu

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto období . Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti .

Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený .

Dobrovoľne sa môže poistiť :

  • fyzická osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne dôchodkovo poistená,
  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo má tieto poistenia prerušené.


Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

  • zamestnanca podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov),
  • obvineného vo väzbe a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
  • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.


Viac informácií o poistení v nezamestnanosti

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti