Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Výberom sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta radových zamestnancov.
Výberovým konaním sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta riadiacich zamestnancov.

Prihlásiť sa do výberu alebo do výberového konania

Pri prihlásení sa do výberového konania resp. výberu na viac pozícií súčasne sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

Uchádzač, ktorý podal žiadosť elektronickými prostriedkami , je povinný doručiť túto žiadosť aj písomne spolu s čestným vyhlásením o bezúhonnosti a pravdivosti všetkých údajov a súhlasom o spracovávaní osobných údajov, a to najneskôr v deň konania výberu, resp. výberového konania.

Prihlášky zasielajte v určenom termíne s označením čísla výberového konania resp. výberu na obálke. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania prihlášky:
Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4-6-8,
816 43 Bratislava

Poznámka : žiadame uchádzačov o uvedenie mailovej adresy, na ktorú im bude elektronicky zaslaná pozvánka na výber, resp. výberové konanie

 • žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výbere:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku,
  • medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v  kópii diplomu, výpise z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektotých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výberovom konaní:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku, medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, ak ide o obsadzovanie iného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca ako je štátnozamestnanecké miesto, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ak ide o obsadzovanie štátnozamestnaneckého miesta, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpise z registra trestov resp. čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely administratívneho spracovania procesu výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výber č.: 5/2017/V

Názov pozície: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor rozpočtu a financovania
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy:
Metodická, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti účtovníctva (kontrola dodržiavania záväzných postupom účtovania a zostatkov hlavných kníh na mesačnej resp. kvartálnej báze), príprava a koordinácia procesu konsolidácie, príprava podkladov a kooperácia pri realizácii konsolidovanej účtovnej závierky za kapitolu MPSVR SR, kontrola odsúhlasovania zostatkov a transakcií súhrnného celku organizáciami v pôsobnosti kapitoly MPSVR SR. Plnenie úloh rezortného správcu splatných pohľadávok štátu, metodika a kontrola ich zverejňovania v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu. Kontrola a sumarizácia účtovných a finančných výkazov za rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu rezortu.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa ekonomického smeru
Odborná prax v oblasti účtovníctva: min. 2 roky
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, zodpovednosť, praktickosť a logickosť, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť účtovníctva, rozpočtových pravidiel – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 3.2.2017 do 24.2.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 8/2017/V

Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy: Vykonáva samostatné odborné činnosti spojené s organizačným, materiálnym a technologickým zabezpečením chodu odboru, organizačne zabezpečuje výkon pripomienkových konaní a vedie o tom evidenciu, vedie sekretariát odboru, aplikuje DMS a poštu, zodpovedá za chod a úplnosť príručnej registratúry odboru v súčinnosti o vedúcimi oddelení
- vypracováva štatistické výkazy v oblasti plánu verejného obstarávania a realizácie verejného obstarávania.
- eviduje stanoviská odboru k námietkam proti postupu obstarávateľa a doručenie podkladov týkajúcich sa uplatnených námietok v lehote určenej zákonom,
- poskytuje vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov, alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov,
- zabezpečuje a zodpovedá za organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania v rozsahu vykonávania činností spojených s centrálnym verejným obstarávaním, ako aj za uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
- organizuje a navrhuje zloženie komisií na vyhodnocovanie ponúk s účasťou expertov na predmet zákazky,
- organizuje otváranie ponúk, vyhodnocovanie ponúk komisiou a v procese centrálneho verejného obstarávania dohliada na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní
- zabezpečuje plnenie povinností ministerstva ako verejného obstarávateľa voči Európskej komisii a Úradu pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
- zabezpečuje evidenciu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní v súlade s registratúrnym poriadkom ministerstva
- v súčinnosti s jednotlivými rezortnými verejnými obstarávateľmi, ako aj organizačnými útvarmi ministerstva, z predložených požiadaviek eviduje plán verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR,
- zabezpečuje realizáciu elektronického verejného obstarávania a zeleného verejného obstarávania,
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: je vítaná prax v oblasti verejného obstarávania min. 2 roky
Skúsenosti v riadiacej pozícii: nie
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: – angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita a systematičnosť v práci
Požadované odborné znalosti: znalosťzákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka: všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 9/2017/V

Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania, oddelenie elektronického obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy: Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti spojené s centrálnym verejným obstarávaním v rezorte MPSVR SR v rozsahu nadlimitných, podlimitných a ostatných zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, na dodávku tovarov a poskytovanie služieb. V súčinnosti s jednotlivými rezortnými verejnými obstarávateľmi, ktorí pristúpili do systému CVO, ako aj organizačnými útvarmi ministerstva, na základe predložených požiadaviek spolupracuje pri aplikácií informačných systémov v rezorte MPSVR SR, najmä ISZU UVO, IS Evoservis a IS Vestníka a Office Journal.
Spolupracuje pri zostavení plánu verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR, realizácia zákaziek - používa Elektronický kontraktačný systém, systémy na proces elektronických aukcií a iné informačné systémy ako nástroje na elektronickú komunikáciu zabezpečujúce proces elektronického verejného obstarávania a poskytuje metodické usmernenia pri použití týchto systémov.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: prax v oblasti verejného obstarávania min. 1 rok
Požadované vzdelanie : VŠ I. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, schopnosť a vôľa ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 10/2017/V

Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania, oddelenie elektronického obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy: Koordinovanie činností spojených s centrálnym verejným obstarávaním v rezorte MPSVR SR v rozsahu nadlimitných, podlimitných a ostatných zákaziek na uskutočňovania stavebných prác, na dodávku tovarov a poskytovanie služieb. Spolupracuje pri zostavení plánu verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR na základe predložených požiadaviek. Poskytuje metodické usmernenia pri použití Elektronického kontraktačného systému, systémov na proces elektronických aukcií a iné informačné systémy ako nástroje na elektronickú komunikáciu zabezpečujúcich proces elektronického verejného obstarávania.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: prax v oblasti verejného obstarávania min. 2 roky
Požadované vzdelanie : VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, schopnosť a vôľa ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 11/2017/V

Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 2 miesta
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania, oddelenie metodiky a analýz
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy:
Vykonáva koncepčné a metodické činnosti v oblasti verejného obstarávania v rozsahu nadlimitných, podlimitných a ostatných zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác na dodávku tovarov a poskytovanie služieb. V súčinnosti s jednotlivými rezortnými obstarávateľmi, ktorí pristúpili do systému CVO, ako aj organizačnými útvarmi ministerstva, na základe predložených požiadaviek používa informačné systémy v oblasti elektronického verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR.
Zabezpečuje metodické činnosti procesu verejného obstarávania:
- v súčinnosti s jednotlivými verejnými obstarávateľmi v pôsobnosti ministerstva, ktorí pristúpili do systému centrálneho verejného obstarávania, ako aj v súčinnosti s organizačnými útvarmi ministerstva participuje na zostavení plánu centrálneho verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR,
- pripravuje podklady pre stanoviská pre poskytovanie informácií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v oblasti verejného obstarávania,
- pripravuje koncepčné a podkladové dokumenty pre vyhlásenie zákazky podľa zákona o  verejnom obstarávaní v súčinnosti s vecne príslušnými útvarmi verejných obstarávateľov v pôsobnosti ministerstva a s organizačnými útvarmi ministerstva a s odbornými znalcami predmetu zákazky,
- poskytuje metodické poradenstvo pri činnostiach spojených s revíznymi postupmi vo verejnom obstarávaní,
- vypracováva podklady pre štatistické výkazy v oblasti plánu a realizácie verejného obstarávania, resp. centrálneho verejného obstarávania,
- vypracováva podklady pre rozbory, analýzy a štatistické výkazy v oblasti verejného obstarávania pre potreby ministerstva a verejných obstarávateľov v pôsobnosti ministerstva,
- vykonáva evidenciu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní v súlade s registratúrnym poriadkom ministerstva,
- pripravuje koncepčné podklady pre stanoviská za ústredný orgán štátnej správy k námietkam proti postupu obstarávateľa a doručenie podkladov týkajúcich sa uplatnených námietok v lehote určenej zákonom,
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: prax v oblasti verejného obstarávania min. 1 rok
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: – angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita a systematičnosť v práci
Požadované odborné znalosti: znalosťzákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka: všeobecný prehľad.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: certifikáty zo vzdelávaní k zákonu č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vítané.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 12/2017/V

Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania, oddelenie centrálneho verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy: Vykonáva samostatné ucelené odborné činnosti v odbore štátnej služby verejné obstarávanie spojené s centrálnym verejným obstarávaním v rezorte MPSVR SR pre nadlimitné, podlimitné a ostatné zákazky na uskutočňovanie stavebných prác, na dodávku tovarov a poskytovanie služieb. Spolupracuje v súčinnosti s jednotlivými rezortnými obstarávateľmi, ktorí pristúpili do systému CVO, ako aj organizačnými útvarmi ministerstva, na základe predložených požiadaviek pri aplikácií informačných systémov v rezorte MPSVR SR, najmä EVO UVO, IS Evoservis a IS Vestníka Office Journal.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: prax v oblasti verejného obstarávania min. 1 rok
Požadované vzdelanie : VŠ I stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, preberanie zodpovednosti a rizika za druhých na seba, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, odolnosť voči záťaži a neúspechu
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 13/2017/V

Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor verejného obstarávania, oddelenie centrálneho verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 2.16 Verejné obstarávanie
Hlavné úlohy: Koordinuje časti zložitých systémov v oblasti centrálneho verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR - nadlimitné, podlimitné a ostatné zákazky na uskutočňovanie stavebných prác, na dodávku tovarov a poskytovanie služieb.
Koordinuje aplikáciu informačných systémov v rezorte MPSVR SR - EVO UVO, IS Evoservis a IS Vestníka Office Journal v súčinnosti s obstarávateľmi, ktorí pristúpili do systému CVO.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: prax v oblasti verejného obstarávania min. 2 roky
Požadované vzdelanie : VŠ II stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, preberanie zodpovednosti a rizika za druhých na seba, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, odolnosť voči záťaži a neúspechu.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a základná znalosť legislatívy z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 14.2.2017 do 21.2.2017 na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výber č.: 14/2017/VK

Obsadzovaná funkcia: štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: vedúci služobného úradu, odbor správy a prevádzky, oddelenie správy majetku 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na úrovni ministerstva v oblasti správy nehnuteľného majetku, usmerňovanie a kontrola dodržiavania právnych predpisov a ostatných zásad pri nakladaní s majetkom štátu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR; vypracovávanie stanovísk a  spracovávanie návrhov opatrení v oblasti zabezpečovania správy majetku štátu v ústrednom orgáne štátnej správy pri dodržiavaní zákonných ustanovení;
- koncepčné posudzovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania; spracovávanie návrhov koncepčných riešení v oblasti správy majetku štátu na zlepšenie existujúceho stavu; príprava a vypracovanie materiálu na vnútorné pripomienkové konanie, na rokovanie vedenia ministerstva a na rokovanie vlády SR;
- posudzovanie predložených materiálov, konzultácie so žiadateľmi, pripomienkovanie predloženého materiálu, posúdenie správnosti navrhovaného postupu nakladania s majetkom a príprava stanoviska ministra k schváleniu postupu nakladania s prebytočným hnuteľným a nehnuteľným majetkom štátu; posudzovanie materiálov, konzultácie so žiadateľmi, pripomienkovanie materiálu a príprava stanoviska MPSVR SR k udeleniu súhlasu so zmluvami v zmysle z. č. 278/1993 Z. z. a Opatrenia MPSVR SR č. 624/2006 k nakladaniu s majetkom štátu; samostatná príprava rozhodnutí o prebytočnosti príp. dočasnej prebytočnosti majetku štátu, neupotrebiteľnosti majetku štátu a o jeho likvidácii vo väzbe na zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona o odpadoch, posudzovanie stavu a vypracovávanie odborných stanovísk v oblasti zabezpečenia správy majetku štátu, príprava a vypracovávanie návrhov zmlúv o prevode správy majetku štátu, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke, dodatkov a ostatných dokladov súvisiacich s nakladaním majetku štátu;
- zabezpečovanie a spracovávanie návrhov prevodu správy nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v správe ministerstva na iné subjekty, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
- vykonávanie evidencie zmlúv, spolupráca s odborom právnych služieb, Ministerstvom financií SR v procese nakladania s majetkom štátu v zmysle zákonných ustanovení;
- vykonávanie ponukového konania prebytočného majetku štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám, osobitného ponukového konania v zmysle zákonných ustanovení a zabezpečenie a koordinovanie procesu nakladania s majetkom štátu.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, právnické vzdelanie je vítané
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, zodpovednosť, spoľahlivosť, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní; znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; znalosť zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; znalosť zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk


Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 17.2.2017 do 24.2.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti