Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: „Riaditeľ Rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých Levoča“.

Služobný úrad evidoval 1 uchádzača, ktorý boli pozvaný na pohovor. Pohovor sa realizoval dňa 10.1.2023.

Úspešnému uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil pracovného pohovoru bolo doručené oznámenie výsledku výberového procesu

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto – Finančný účtovník, finančná účtovníčka, (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Služobný úrad neevidoval žiadneho prihláseného uchádzača, z toho dôvodu bol výberový proces neúspešný.

 

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto – Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Služobný úrad evidoval 1 uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným kritériám a bol pozvaný na pracovný pohovor realizovaný prezenčnou formou dňa 26.01.2023.

Uchádzač na pracovnom pohovore neuspel a bol písomne vyrozumený o výsledku výberového procesu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately

 

Organizačný útvar: odbor inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Dohodnutý druh práce:

Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej správy

 

Opis pracovných činností:                                                                                                      -

- zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce na sekretariáte odboru,

-  vykonávanie organizačných, operatívnych činností a komplexného manažmentu sekretariátu odboru pre zabezpečenie jeho plynulého a bezporuchového fungovania,

- spracovávanie  materiálov súvisiacich s úlohami Inšpekcie v sociálnych veciach podľa pokynov riaditeľa,

- vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní na základe pokynu riaditeľa odboru,

- zabezpečovanie operatívnych, technických, administratívnych a organizačných  činností pre odbor; sledovanie a zabezpečovanie ostatných prác v súlade s internými predpismi ministerstva,

- samostatné vybavovanie bežnej telefonickej, mailovej, poštovej komunikácie a korešpondencie vrátane kontroly komplexnosti spisového materiálu; vykonávanie prác súvisiacich so spisovou manipuláciou vrátane koordinácie spracovávania stanovísk a sledovania následného legislatívneho procesu,

- zabezpečovanie e – registratúry odboru,

- samostatné plnenie úloh spojených s archiváciou materiálov v súlade s internou smernicou ministerstva,

- príprava a pomoc pri organizovaní mítingov, workshopov, konferencií, porád odboru, vrátane zabezpečovania spoločenského servisu (napr. uvádzanie návštev, objednávanie, príprava a podávanie občerstvenia a pod.),

- spracovávanie  dochádzky zamestnancov odboru,

- plnenie ostatných úloh zadaných riaditeľom odboru.

 

Pravidelné miesto: MPSVR SR – Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava

 

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

Osobitný kvalifikačný predpoklad: vítané /nevyžaduje sa

Študijný odbor: vítané/nevyžaduje sa

Odborná prax: vítaná

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané /nevyžaduje sa

Počítačové znalosti: znalosti a skúsenosti s prácou MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni

Ďalšie požiadavky: (osobnostné predpoklady)/nevyžaduje sa

Trvanie pracovného pomeru: doba neurčitá

Plat: platová trieda 3 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Požadované doklady a prílohy:

  • žiadosť
  • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície: Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately.“

 

Termín podávania žiadostí je od 27.01.2023 do 03.02.2023

Predpokladaný nástup od 15.02.2023

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lucia Gajanová

Telefón: 02/20462105

E-mail: lucia.gajanova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk