Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: zamestnanec oddelenia prevádzky

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: oddelenie prevádzky, odbor správy a prevádzky

Dohodnutý druh práce: Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

Opis pracovných činností:

• riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť zamestnancov vzdelávacieho zariadenia

• koordinovanie a organizovanie  prác zamestnancov prevádzkového úseku s plnou hmotnou zodpovednosťou,

• dodržiavane nariadení a predpisov, platných v oblasti verejného stravovania, v súlade so spracovaným manuálom "Správa a výrobná prax pre zariadenia spoločného stravovania" (normy HACCP)

• koordinácia zásobovania skladov tovarom vrátanie fyzickej inventarizácie tovarov a obalov.

• koordinácia a komunikácia s príslušným organizačným útvarom ministerstva v oblasti  prevádzky služobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia kontroly ich technického stavu

• príprava podkladov do  verejného obstarávania  a vypracovanie podkladov pre uzatváranie zmlúv (prieskum trhu, spracovanie súťažných podkladov, výber dodávateľa a pod.)

• vypracovanie mesačných harmonogramov zamestnancov a ich korekcia na základe vyťaženosti zariadenia  

• vedenie predpísanej evidencie v útvare evidencie zásob a majetku v spolupráci s príslušným organizačným útvarom ministerstva,

• kontrolná činnosť, zameraná na úroveň čistoty a poriadku v celom objekte a okolí vzdelávacieho zariadenia, 

• kontrola a príprava technického vybavenia kongresových miestností podľa požiadaviek  účastníkov vzdelávacích akcií

• kontrola uskladnenia tovarov, sledovanie podmienok uskladnenia a dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, k tomu sa vzťahujúcich,

• kontrola hospodárenia s majetkom zamestnávateľa na zverenom úseku,

• spolupráca na vytváraní vnútorných riadiacich aktov,

• účasť na fyzickej inventúre a inventarizácii majetku zamestnávateľa,

• plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúceho zamestnanca

• dodržiavanie všetkých interných  riadiacich aktov organizácie.

 

Pravidelné miesto: Rekreačná 22, Tatranská Štrba

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

Požiadavky

Vítaná odborná prax: 5 rokov

Vítané počítačové znalosti: MS Excel na pokročilej úrovni, súčasti balíka MS Office na pokročilej úrovni

Plat: Platová trieda 5

Požadované doklady a prílohy:

  • žiadosť
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície“: zamestnanec oddelenia prevádzky

Termín podávania žiadostí je od 24.5.2023 do 30.5.2023

Predpokladaný nástup od 15.06.2023

Trvanie pracovného pomeru: 15.6.2023 / do doba neurčitá

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková

Telefón: 02/20462121

E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk