Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Postup zverejnenia štátnozamestnaneckého miesta , ktoré obsadzujeme výberovým konaním .
Výberové konanie sa zverejňujú na centrálnom portáli verejnej správy, link: https:/slovensko.sk/VK .

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca obsadzuje služobný úrad výberovým konaním

a) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov služobného úradu v služobnom úrade (ďalej len „užšie vnútorné výberové konanie“),
b) zo štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len „širšie vnútorné výberové konanie“) alebo
c) zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby (ďalej len „vonkajšie výberové konanie“).
Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca postupom podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania.
V zmysle zákona o štátnej službe osobný úrad zabezpečuje zverejnenie štátnozamestnaneckého miesta najmenej 15 pracovných dní od realizácie výberového konania.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: špecialista pre disemináciu

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: referát medzinárodnej spolupráce a partnerstiev/odbor podpory a inovácií sociálnej ekonomiky /sekcia sociálnej ekonomiky

Dohodnutý druh práce:

Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Opis pracovných činností:

 • odborne riadi a realizuje aktivity komunikácie a propagácie sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v kontexte Zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
 • realizuje kreatívne a strategické kampane na zvýšenie informovanosti o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní,
 • vypracováva, aktualizuje a realizuje komunikačnú stratégiu Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky II (ďalej len „NP ISE II“), vrátane stratégie rozvoja sociálnych sietí pre sociálnu ekonomiku,
 • vypracováva a aktualizuje plány diseminačných aktivít a výstupov NP ISE II,
 • zabezpečuje produkciu multimédií (video, foto, iné a nové nástroje v sociálnych médiách),
 • sumarizuje odborné informácie a aktívne tvorí a aktualizuje obsah webstránky NP ISE II a obsah na sociálnych sieťach pre SE v súlade s komunikačnou stratégiou,
 • identifikuje a prezentuje príklady dobrej praxe z realizovaných projektov sociálneho podnikania na národnej aj medzinárodnej úrovni,
 • zbiera, spracováva a aktualizuje informácie v katalógu  sociálnych podnikov,
 • pripravuje podklady pre externé a interné mediálne výstupy k vybraným témam z oblasti sociálnej ekonomiky (stanoviská a vyhlásenia, PR správy),
 • pripravuje obsah a zabezpečuje organizáciu celoslovenských a regionálnych konferencií a odborných seminárov,
 • propaguje prínosy národného projektu k rozvoju sociálneho podnikania v podmienkach SR,
 • navrhuje a tvorí jednotnú prezentáciu aktivít a výstupov NP ISE II a prezentáciu témy SE/SP,
 • na základe poverenia projektového manažéra sa zúčastňuje na pracovných stretnutiach nevyhnutných pre výkon svojej činnosti,
 • zúčastňuje sa na odborných podujatiach, vzdelávacích aktivitách, študuje odborné materiály pre potreby praxe,
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu počas jeho realizácie a podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Pravidelné miesto: Bratislava / Trvalý pobyt/ Prechodný pobyt

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Odborná prax: prax z mediálnej alebo diseminačnej oblasti minimálne 4 roky

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové znalosti: pokročilé znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Office a pokročilý používateľ internetu

Ďalšie požiadavky:

 • vodičský preukaz skupiny B - vítané
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť viesť ľudí, schopnosť riešiť konflikty
 • skúsenosti s tvorbou a spravovaním web stránok

Plat: Platová trieda 8. v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdové podmienky budú upresnené na pracovnom pohovore v závislosti od skúseností uchádzača (od 1087 do 2400 €).

Požadované doklady a prílohy:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície“: Špecialista pre disemináciu

Termín podávania žiadostí je:  od 17.5.2024  do 31.5.2024

Predpokladaný nástup: dohodou

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, najdlhšie na 1 rok s možnosťou predĺženia

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Hricková Jana, Mgr.

Telefón: +421 22 0462 121

E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: Asistent/Asistentka

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: sekcia sociálnej ekonomiky

Dohodnutý druh práce: Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných  z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie vrátane ich monitorovania a vyhodnocovania

Opis pracovných činností:

 • zabezpečuje všeobecnú agendu podľa potrieb projektu, sekcie sociálnej ekonomiky,
 • zabezpečuje evidenciu pošty, distribúciu pošty, evidenciu dochádzky,
 • zabezpečuje komunikáciu medzi odbormi MPSVR SR a osobami cieľovej skupiny a pod. a vykonáva ďalšie podporné činnosti v rámci sekcie,
 • zabezpečuje administratívne činnosti vo väzbe na útvary MPSVR SR a projektových partnerov,
 • zabezpečuje evidenciu, prípravu a archiváciu dokumentov,
 • zabezpečuje starostlivosť a zabezpečenie plynulého chodu kancelárie GR sekcie,
 • zabezpečuje profesionálnu osobnú, telefonickú a emailovú komunikáciu.

 

Vykonáva:

 • samostatne vykonáva rôznorodé odborné i pomocné práce alebo ucelené práce,
 • vedie záznamy porád sekcie sociálnej ekonomiky
 • vyhotovuje všetky interné dokumenty týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia činností sekcie,
 • pomocné administratívne práce súvisiace s výkonom implementácie projektu,
 • zúčastňuje sa odborných školiacich podujatí a štúdiom odbornej literatúry si dopĺňa  vedomosti, ktoré je povinná uplatňovať v praxi,
 • v zmysle svojho pracovného zaradenia je povinná dodržiavať a plniť úlohy, ktoré jej vyplývajú z riadiacej dokumentácie pre relevantný operačný program počas platného programového obdobia ako aj ostatných záväzných predpisov a vnútorných usmernení,
 • je povinná dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • plní ďalšie úlohy na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

 

Pravidelné miesto: Špitálska 4,6,8, Bratislava

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie

Osobitný kvalifikačný predpoklad: nevyžaduje sa

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Odborná prax: 2 roky v oblasti administratívy je žiadúca

Požiadavky

Jazykové znalosti: znalosť cudzieho jazyka výhodou

Počítačové znalosti: pokročilé znalosti a skúsenosti s prácou v prostredí MS Office a pokročilý používateľ internetu.

Ďalšie požiadavky:

organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť.

Plat: Platová trieda 5. v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mzdové podmienky budú upresnené na pracovnom pohovore v závislosti od skúseností uchádzača.

(od 839,50 do 1600 €)

Požadované doklady a prílohy:

 • žiadosť,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „pohovor na obsadenie pozície“: Asistent/Asistentka

Termín podávania žiadostí je: od 17.5.2024 / do 31.5.2024

Predpokladaný nástup: dohodou

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú, najdlhšie na 1 rok s možnosťou predĺženia

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Hricková Jana, Mgr.

Telefón: +421 22 0462 121

E-mail: jana.hrickova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk