Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Výberom sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta radových zamestnancov.
Výberovým konaním sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta riadiacich zamestnancov.

Prihlásiť sa do výberu alebo do výberového konania

Pri prihlásení sa do výberového konania resp. výberu na viac pozícií súčasne sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

Uchádzač, ktorý podal žiadosť elektronickými prostriedkami , je povinný doručiť túto žiadosť aj písomne spolu s čestným vyhlásením o bezúhonnosti a pravdivosti všetkých údajov a súhlasom o spracovávaní osobných údajov, a to najneskôr v deň konania výberu, resp. výberového konania.

Prihlášky zasielajte v určenom termíne s označením čísla výberového konania resp. výberu na obálke. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania prihlášky:
Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4-6-8,
816 43 Bratislava

Poznámka : žiadame uchádzačov o uvedenie mailovej adresy, na ktorú im bude elektronicky zaslaná pozvánka na výber, resp. výberové konanie

 • žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výbere:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku,
  • medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v  kópii diplomu, výpise z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektotých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výberovom konaní:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku, medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, ak ide o obsadzovanie iného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca ako je štátnozamestnanecké miesto, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ak ide o obsadzovanie štátnozamestnaneckého miesta, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpise z registra trestov resp. čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely administratívneho spracovania procesu výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.

 

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti