Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Výberom sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta radových zamestnancov.
Výberovým konaním sa obsadzujú voľné štátnozamestnanecké miesta riadiacich zamestnancov.

Prihlásiť sa do výberu alebo do výberového konania

Pri prihlásení sa do výberového konania resp. výberu na viac pozícií súčasne sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.

Uchádzač, ktorý podal žiadosť elektronickými prostriedkami , je povinný doručiť túto žiadosť aj písomne spolu s čestným vyhlásením o bezúhonnosti a pravdivosti všetkých údajov a súhlasom o spracovávaní osobných údajov, a to najneskôr v deň konania výberu, resp. výberového konania.

Prihlášky zasielajte v určenom termíne s označením čísla výberového konania resp. výberu na obálke. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania prihlášky:
Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4-6-8,
816 43 Bratislava

Poznámka : žiadame uchádzačov o uvedenie mailovej adresy, na ktorú im bude elektronicky zaslaná pozvánka na výber, resp. výberové konanie

 • žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výbere:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku,
  • medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v  kópii diplomu, výpise z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním osobných údajov na účely výberu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektotých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka, ak je požiadavka o ovládaní cudzieho jazyka uvedená v oznámení o výberovom konaní:
  • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení,
  • doklad o štúdiu v cudzom jazyku, medzinárodne uznávaný certifikát alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka,
  • iný doklad preukazujúci ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, ak ide o obsadzovanie iného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca ako je štátnozamestnanecké miesto, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ak ide o obsadzovanie štátnozamestnaneckého miesta, ktoré priamo riadi vedúci služobného úradu alebo minister,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpise z registra trestov resp. čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely administratívneho spracovania procesu výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výber č.: 24/2017/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: sekcia kontroly, odbor kontroly projektov, oddelenie kontroly verejného obstarávania
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit
Hlavné úlohy:
- vykonáva kontrolu verejného obstarávania projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OPZaSI), Operačného programu Ľudské zdroje (OPLZ) ,
- vykonáva kontrolu kvality verejného obstarávania na projektoch OPZaSI, OPLZ,
- vykonáva kontrolu na mieste k verejnému obstarávaniu u projektov OPZaSI, OPLZ,
- vykonáva kontrolu plánov verejných obstarávaní u projektov OPLZ,
- spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom,
- pripomienkuje návrhy Žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná min. 2 roky
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie II. stupňa, vítané ekonomické, právnické študijné zameranie
Jazykové znalosti: ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka úrovni pokročilý - B2
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita a motivácia, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita, samostatnosť v práci, schopnosť prejavovať pozornosť k ľuďom, poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, sebaistota, svedomitosť, zodpovednosť, vyrovnané správanie, komunikatívnosť, odhodlanie, logickosť, zmysel pre detail, praktické myslenie.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, znalosť zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 11.4.2017 do 28.4.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 23/2017/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca (manžér programovania)
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia fondov EÚ, organizačný odbor
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, prostriedky ES
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému v oblasti programovania operačných programov. Vykonávanie činností v rámci programov financovaných z EŠIF pre súčasné aj budúce programové obdobia, a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ a to najmä:
- koordinuje spoluprácu a komunikáciu s príslušnými organizačnými zložkami EK, CKO, MF SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ,
- vypracúva stanoviská a podklady v záležitostiach EŠIF na rokovania s EK, EDA, CO, OA, SO, OLAF,
- komunikovanie s EK v kontexte príprav nasledujúcich programových období a vo fáze schválených operačných programov,
- participovanie pri príprave návrhov základných programových dokumentov pre využívanie finančných prostriedkov z EŠIF (operačný program) a pozičných dokumentov za ministerstvo vo vzťahu k prípravám na nasledujúce programové obdobie,
- podieľanie sa na tvorbe relevantnej riadiacej dokumentácie pre OP v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ,
- podieľanie sa na nastavení vhodného systému implementácie operačných programov,
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ na úrovni min. B2
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť spracovať a cvyhodnocovať informácie, kultivovaný písomný prejav, schopnosť analytického myslenia, dôslednosť, schopnosť tvoriť strategické dokumenty.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť právnych predpisov EÚ a SR najmä:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.4.2017 do 3.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 27/2017/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca (manažér programovania)
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia fondov EÚ, odbor programového a projektového riadenia, oddelenie programovania a posudzovania rezortných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, prostriedky ES
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému v oblasti programovania operačných programov. Vykonávanie činností v rámci programov financovaných z EŠIF pre súčasné aj budúce programové obdobia, a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov EÚ a to najmä:
- spolupráca s príslušnými organizačnými zložkami EK, CKO, MF SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ,
- pripravovanie podkladov a vyhodnocuje analýz finančného stavu operačného programu (čerpanie, odhady čerpania, skutočný stav čerpania) vo vzťahu k schváleným národným projektom a dopytovo orientovaným výzvam,
- spracovávanie návrhov pre využívanie finančných prostriedkov z EŠIF vo vzťahu k efektívnej implementácii OP,
- v spolupráci s oddelením metodiky spolu pracovanie na príprave relevantnej riadiacej dokumentácie pre operačné programy EŠIF v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ a v súlade s platnými usmerneniami a pokynmi Európskej komisie, CKO, CO a Orgánom auditu,
- podieľanie sa na nastavení vhodného systému implementácie operačných programov a na vypracovaní a aktualizácii riadiacej dokumentácie pre implementáciu operačných programov,
- spolupráca pri príprave návrhov základných programových dokumentov pre využívanie finančných prostriedkov z EŠIF (operačný program, programový manuál) a pozičných dokumentov za ministerstvo vo vzťahu k prípravám na nasledujúce programové obdobie.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ na úrovni min. B2
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť spracovať a vyhodnocovať informácie, kultivovaný písomný prejav, schopnosť analytického myslenia, dôslednosť, schopnosť tvoriť strategické dokumenty.
Požadované odborné znalosti: Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť právnych predpisov EÚ a SR najmä:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;
- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.4.2017 do 3.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 28/2017/V


Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca (manžér posudzovania projektov)
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia fondov EÚ, odbor programového a projektového riadenia, oddelenie programovania a posudzovania rezortných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, prostriedky ES
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti posudzovania rezortných národných a pilotných projektov a  v oblasti overovania rezortných výziev a globálnych grantov v rámci operačných programov EŠIF a to najmä:
- koordinovanie a vypracovanie indikatívnych harmonogramov rezortných výziev a vyzvaní,
- spolu pracovanie s vecne príslušnými sekciami ministerstva a sprostredkovateľskými orgánmi pri stanovovaní podmienok a cieľov zámerov rezortných projektov a navrhovaných výziev,
- zabezpečovanie procesu pripomienkového konania relevantnej dokumentácie,
- zabezpečovanie hodnotiacich a schvaľovacích procesov zámerov rezortných projektov a hodnotiacich a výberových postupov z výziev/globálnych grantov,
- pripravovanie rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP,
- účasť na pracovných skupinách, komisiách, výboroch a vypracovanie relevantných stanovísk,
- spolu pracovanie s príslušnými odbormi sekcie fondov EÚ pri príprave riadiacej a strategickej dokumentácie
- vedenie agendy v IS DMS
- archivácia spracovávanej dokumentácie.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná prax oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivácia, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie (vrátane schopnosti spracovať a vyhodnocovať informácie, schopnosti tvoriť strategické dokumenty), schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a logickosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť právnych predpisov EÚ a SR najmä:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;
- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.4.2017 do 3.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 29/2017/V


Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca (manažér pre metodiku)
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia fondov EÚ, odbor metodiky a prierezových činností, oddelenie metodiky
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, prostriedky ES
Hlavné úlohy:
- Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti metodiky a  relevantnej riadiacej dokumentácie pre operačné programy EŠIF.
- Vykonávanie činnosti v rámci programov financovaných z EŠIF pre súčasné aj budúce programové obdobia a určovanie zásad alebo postupov pre čerpania prostriedkov EÚ.
- Podieľanie sa na príprave riadiacej dokumentácie na úrovni programov.
- Spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi RO pri vypracovávaní riadiacej dokumentácie na úrovni programov, komunikácia s Európskou komisiou v kontexte príprav nasledujúcich programových období a vo fáze vykonávania schválených OP.
- Vytváranie metodiky a relevantnej riadiacej dokumentácie pre operačné programy EŠIF.
- Sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernení EK, CKO a CO vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov a zapracovávanie ich do riadiacej dokumentácie RO.
- Metodické usmerňovanie SO na úrovni OP, komunikácia so SO v oblasti svojej pôsobnosti.
- Vedenie agendy v IS DMS
- Archivácia spracovávanej dokumentácie.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: – vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ na úrovni A2
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, analytické myslenie, flexibilnosť, dôslednosť..
Požadované odborné znalosti: Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť právnych predpisov EÚ a SR najmä:
zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.4.2017 do 3.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výber č.: 30/2017/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca (manžér posudzovania projektov)
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (miesto odborníka dočasne potrebné na plnenie úloh štátnej služby počas obdobia realizácie OP Ľudské zdroje)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia fondov EÚ, odbor programového a projektového riadenia/ oddelenie posudzovania externých projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, prostriedky ES
Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti posudzovania externých národných a pilotných projektov a  v oblasti overovania externých výziev a globálnych grantov v rámci operačných programov EŠIF a to najmä:
- pripravovanie a vypracovanie indikatívnych harmonogramov externých výziev a vyzvaní,
- spolupráca s vecne príslušnými sekciami ministerstva a sprostredkovateľskými orgánmi pri stanovovaní podmienok a cieľov zámerov mimorezortných projektov a navrhovaných výziev,
- zabezpečovanie procesu pripomienkového konania relevantnej dokumentácie,
- zabezpečovanie hodnotiacich a schvaľovacích procesov zámerov mimorezortných projektov a hodnotiacich a výberových postupov z výziev/globálnych grantov,
- príprava rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP,
- účasť na pracovných skupinách, komisiách, výboroch a vypracovanie relevantných stanovísk,
- spolupráca s príslušnými odbormi sekcie fondov EÚ pri príprave riadiacej a strategickej dokumentácie,
- vedenie agendy v IS DMS,
- archivácia spracovávanej dokumentácie.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná prax oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozornosť, praktické myslenie, precíznosť, komunikatívnosť, schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, sebaistota, spoľahlivosť.
Požadované odborné znalosti: Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ústavy SR.
Znalosť právnych predpisov EÚ a SR najmä:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;
- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 25.4.2017 do 3.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výber č.: 31/2017/V

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, odbor analýz
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky a príprava zásadných materiálov v oblasti sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Spolupráca na tvorbe legislatívnych opatrení za oblasť sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia; príprava analýz dopadov legislatívnych zmien. Vypracovávanie kvantitatívno-kvalitatívnych analýz na úrovni ministerstva a tvorba podkladov na koncepčnú činnosť so súvisiacu najmä so systémom sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia a alternatívnych foriem zabezpečenia v starobe a pri vzniku sociálnych udalostí.
Požiadavka na zamestnanca:
Odborná prax: vítaná
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa (zameranie: finančná a ekonomická matematika, štatistika, poisťovníctvo a pod.)
Jazykové znalosti: pokročilá znalosť anglického jazyka na úrovni B2, znalosť ďalších cudzích jazykov vítaná
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel (používanie pokročilých funkcií, programovanie makier), Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, práca s databázami, vítané je ovládanie ekonometrických a štatistických softwarov (MATLAB, STATA a iné),
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
analytické myslenie a zručnosti, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať s číslami, schopnosť pracovať s komplexnými štúdiami (vrátane cudzojazyčných), samostatnosť, projektové myslenie, konštruktívno-kritické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, profesionalita a motivácia, precíznosť, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť a adaptabilita, schopnosť prijímať a podávať konštruktívny feedback, schopnosť sebareflexie, vyvážená schopnosť aplikácie komplexného holistického analytického prístupu a zároveň citu pre detail a vnímania problematiky v relevantnom kontexte, záujem o veci verejné a snaha osobne prispieť ku kvalitnejšej správe štátu
Požadované odborné znalosti:
Znalosti z oblasti financií a investovania, finančnej a poistnej matematiky, štatistiky a analýzy dát.
Znalosť legislatívy z oblasti zákona č. 461/2003 Z. z. (Zákon o sociálnom poistení), zákona č. 43/2004 Z. z. (Zákon o starobnom dôchodkovom sporení), zákona č. 650/2004 Z. z. (Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení), zákona č. 592/2006 Z. z. (Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku), zákona č. 462/2003 Z. z. (Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca), ako aj podzákonných noriem, na ktorých vydávanie je MPSVR SR uvedenými zákonmi splnomocnené.
Znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavy SR, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka, všeobecný prehľad.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Hricková Jana
Telefón: 02/20462121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

Miesto a termín podania prihlášky: v termíne od 28.4.2017 do 5.5.2017, na adresu: Osobný úrad, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, s označením čísla výberu na obálke

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti