Hlavné menu

Správa majetku

Postupy pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upravuje a usmerňuje Metodické usmernenie MPSVR SR.

 

 

Register je zriadený na základe zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ako verejne prístupná evidencia:

  • prebytočného vymedzeného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania na prevod správy (funkcionalita dostupná od 1. júla 2015),
  • prebytočného vymedzeného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a
  • dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného do nájmu (funkcionalita dostupná od 1. júla 2015), s výnimkami uvedenými v tomto zákone.

Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.

 


 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetku štátu, a to osobné motorové vozidlo Škoda Octávia Ambition, rok výroby 2011, zdvihový objem valcov 1968 cm3, druh paliva nafta, druh AA sedan, farba čierna, stav najazdených km - 76126, obstarávacia cena 20.322,68 €, primeraná cena určená znaleckým posudkom je 986,00 €, súčasťou osobného motorového vozidla je aj zostatok pohonných hmôt nachádzajúci sa v nádrži v objeme 55 litrov, v hodnote 70,22 €. Vozidlo je búrané, poisťovňa posúdila škodu ako totálnu škodu.

Cenové ponuky zasielajte do 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava alebo osobne do podateľne s označením „ponuka osobné motorové vozidlo“ – „NEOTVÁRAŤ“. Informácie na tel. čísle 02/20462162. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

 

Zverejnené dňa: 11.04.2018

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti