Hlavné menu

Rozpočet na rok 2003

(v tis. sk)

Schválený rozpočet

I. PRÍJMY KAPITOLY

12 652

II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU

26 570 153

z toho: na výskum a vývoj

32 928

A. BEŽNÉ VÝDAVKY

26 431 523

z toho: na výskum a vývoj

32 748

A. 1. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné OOV (610)

206 704

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania ústredného orgánu (610)

74 869

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

1 167

z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu

373

A. 2. bežné transfery spolu (640)

26 019 939

z toho: na výskum a vývoj

32 748

a) príspevkovým organizáciám (641001)

32 748

z toho: na výskum a vývoj

32 748

b) štátnym fondom (641002)

0

c) občianskym združeniam a nadáciám (642001)

35 280

z toho: na výskum a vývoj

0

B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (700)

138 630

z toho: na výskum a vývoj

180

B. 1. obstarávanie kapitálových aktív RO (710)

138 450

z toho: individuálne výdavky (č. účtu NBS 908)

108 800

z toho na: menovité investičné akcie

Rekonštrukcia obvodového plášťa a požiarnych

únikových ciest komplexu budov MPSVR SR

108 800

B. 2. kapitálové transfery (720)

180

B. 2. 1. na rovnakej úrovni, jednotl. a nezisk. právnickým os.,

na rôz. úrovni, do zahraničia (721, 722, 724, 725)

180

z toho B. 2. 1. transfer na výskum a vývoj (720)

180

C. Poskytovanie úverov a pôž., účasť na maj. a spl. istiny (800)

0

D. ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY

25 947 552

v tom na:

- dávky sociálneho zabezpečenia

16 979 000

- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie

7 745 772

- štátom platené poistné na nemocenské poistenie

1 151 280

- príspevky na humanitné účely

1 000

- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb.

o lotériách a iných pod. hrách v znení neskorších predpisov

70 500

- sociálne, humanitárne a charitatívne účely

70 500

F. Programovo alokované výdavky v kapitole

5 000

- Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného

programu:

0280F Stabilizácia mladých zamestnancov a doktorandov výskumu

a vývoja zlepšením sociálneho zabezpečenia

5 000

Programovo alokované výdavky v kapitole VPS

4 466

01A Garančný fond

556

06B Komunitárne programy

Podľa prílohy k uzneseniu vlády SR č. 1356/2002 zo dňa 11.12.2002

3 910

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk