Hlavné menu

Rozpočet na rok 2008

a) podľa rozpisu rozpočtu
(v tis. Sk)

Schválený rozpočet (SR)

Upravený rozpočet (UR)

Skutočnosť

31.12.2008

Plnenie k UR

(v %)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

3 159 098

3 878 095

3 497 968

90,2

A. Záväzný ukazovateľ

632 862

632 862

801 112

126,6

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

2 526 236

3 245 233

2 663 900

82,1

C. Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35 a 72)

0

0

32 956

0,0

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

52 928 276

50 890 374

50 669 471

99,6

z toho: mimorozpočtové prostriedky (zdroj 35 a 72)

0

0

32 118

0,0

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr.

50 402 040

47 724 700

47 474 092

99,5

z toho:

A.1. prostriedky na spolufinancovanie

781 851

994 171

993 569

99,9

A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

2 922 974

2 968 215

2 968 169

100,0

z toho:

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

111 066

139 137

139 136

100,0

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 867/2007

12 906

12 907

12 606

97,7

z toho: aparát ústredného orgánu

441

445

430

96,6

A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)

424 150

525 775

521 836

99,3

z toho: kód zdroja 111

424 150

429 740

428 957

99,8

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

2 526 236

3 165 674

3 163 261

99,9

C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu,

zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ

2 922 974

3 058 692

3 058 640

100,0

z toho:

- spolufinancovanie ŠR

0

22 524

22 524

100,0

- prostriedky EÚ

0

67 953

67 947

100,0

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

111 066

188 541

188 540

100,0

D. Účelové prostriedky

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho

poistenia, vianočný príspevok dôchodcom

41 832 666

38 308 845

38 115 343

99,5

- individuálna štátna pomoc

831 560

649 560

649 552

100,0

- projekt SR a OECD

0

339

85

25,1

E. Rozpočet kapitoly podľa programov

Kód

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

43 814 796

40 352 802

40 147 415

99,5

07E

Tvorba a implementácia politík

4 573 396

4 601 593

4 600 685

100,0

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

669 629

1 103 850

1 102 709

99,9

06G03

Technická pomoc - MPSVR SR

99 257

162 340

162 340

100,0

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

3 764 963

3 826 726

3 813 384

99,7

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)

1 000

0

0

0,0

09706

Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR)

5 235

5 635

5 629

99,9

b) podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet (SR)

Upravený rozpočet (UR)

Skutočnosť

31.12.2008

Plnenie k UR

(v %)

600

Bežné výdavky

52 504 126

50 362 331

50 143 269

99,6

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

2 922 974

3 058 692

3 058 859

100,0

620

Poistné a príspevok do poisťovní

1 021 523

1 063 924

1 063 123

99,9

630

Tovary a služby

2 278 624

2 060 719

2 077 301

100,8

640

Bežné transfery

46 281 005

44 178 996

43 943 986

99,5

700

Kapitálové výdavky

424 150

528 043

526 202

99,7

710

Obstarávanie kapitálových aktív

385 150

426 984

425 397

99,6

720

Kapitálové transfery

39 000

101 059

100 805

99,7

Výdavky spolu

52 928 276

50 890 374

50 669 471

99,6

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk