Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2017

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

18 750 000

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

202 894 408

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

2 251 962 872

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie

2 049 068 464

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111)

2 008 145 200

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

40 923 264

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

125 643 190

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

6 083 139

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016

13 133 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu

420 osôb

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016

181 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu

93 osôb

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

4 993 470

B. Prostriedky Európskej únie

202 894 408

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2017

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

1 795 232 984

07E

Tvorba a implementácia politík

156 800 770

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

51 681 681

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

230 294 674

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

675 367

0AR05

MPSVR SR -Protidrogová politika

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

17 182 207

Limity vybraných výdavkov:

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť

1 223 992 327

- štátom platené poistné

224 914 934

- nesystémové dávky sociálneho poistenia

81 562 841

- vianočný príspevok dôchodcom

81 300 000

- podpora sociálnych služieb

88 000 000

- individuálna štátna pomoc

7 883 567

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

43 798 114

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti