Hlavné menu

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Schválený
rozpočet
(v eurách)

I.

PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

18 750 000

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

202 451 743

II.

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM

2 341 250 420

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie

2 138 683 377

z toho:

A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H)

2 104 161 840

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

34 521 537

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)

135 697 021

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu

7 136 305

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy

13 228

č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017

z toho: aparát ústredného orgánu

529

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017

249

z toho: aparát ústredného orgánu

161

A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)

5 052 470

B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

115 300

C. Prostriedky Európskej únie

202 451 743

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2018

Kód
programu

Názov programu

07C

Sociálna inklúzia

1 887 019 701

07E

Tvorba a implementácia politík

167 911 324

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

06G04

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR

41 475 961

06G1S

OP Ľudské zdroje 2014-2020- MPSVR SR

226 948 291

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)

45 189

09706

Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)

595 000

0AR05

MPSVR SR -Protidrogová politika

50 000

0EK0H

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

17 204 954

Limity vybraných výdavkov:

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť

1 210 150 521

- štátom platené poistné

304 380 836

- nesystémové dávky sociálneho poistenia

77 998 161

- vianočný príspevok dôchodcom

61 300 000

- podpora sociálnych služieb

137 664 378

- individuálna štátna pomoc

4 024 104

- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti

34 500 000

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk