Hlavné menu

Rozpočet na rok 2015

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2015

(v eurách)

Položka Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutočnosť 31.12.2015 Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY 261 824 990 261 611 622 267 650 503 102,3
A. Záväzný ukazovateľ 17 440 000 14 840 000 14 985 849 101,0
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 244 384 990 246 771 622 250 873 648 101,7
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM 2 248 080 445 2 158 304 504 2 155 362 561 99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov 2 003 695 455 1 972 252 391 1 968 542 763 99,8
z toho:
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 1 961 445 149 1 930 917 570 1 927 208 536 99,8
A.2. prostriedky na spolufinancovanie 42 250 306 32 619 097 32 619 048 100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 106 452 688 123 042 271 123 042 157 100,0
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu 5 554 019 6 013 421 6 013 421 100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 508/2014 13 089 13 579 13 510 99,5
z toho: aparát ústredného orgánu 404 475 419 88,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 2 993 470 14 388 685 14 385 476 100,0
z toho: kód zdroja 111 2 993 470 5 672 962 5 670 297 100,0
z toho: kód zdroja 131 0 8 715 723 8 715 179 100,0
B. Prostriedky EÚ 244 384 990 186 052 113 186 051 948 100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov
07C Sociálna inklúzia 1 874 652 318 1 791 092 581 1 787 722 384 99,8
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci 10 141 886 0 0 0,0
07E Tvorba a implementácia politík 138 712 518 178 354 465 178 414 274 100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR 37 564 910 32 322 843 32 694 413 101,1
06G15 Podpora rastu zamestnanosti 15 748 506 147 110 214 147 110 202 100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK 2 122 403 2 119 127 2 119 126 100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 11 284 153 1 830 966 1 830 960 100,0
06G18 Technická pomoc 2 165 964 4 510 374 4 510 374 100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR 165 294 117 0 0 0,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR 45 189 63 522 63 452 99,9
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR 440 367 666 367 666 367 100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika 50 000 59 500 58 968 99,1
D. Limitované prostriedky
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť 1 268 765 488 1 203 046 684 1 200 180 562 99,8
- štátom platené poistné 250 917 888 227 757 888 227 755 996 100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia 54 833 687 66 333 687 66 333 687 100,0
- vianočný príspevok dôchodcom 65 000 000 81 522 094 81 522 094 100,0
- podpora sociálnych služieb 72 456 760 73 659 760 73 039 598 99,2
- individuálna štátna pomoc 2 910 343 5 850 343 5 841 780 99,9
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti 34 654 567 26 472 500 26 852 633 101,4

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk