Hlavné menu

Zasadnutie skupiny zástupcov členských štátov EU na vysokej úrovni na tému: Sociálna zodpovednosť podnikov (12.5.2010)


Program 3. zasadnutia :

1. Štúdia v oblasti pokroku ENTR – právny rámec podnikania, ľudských práv a životného prostredia, štúdia o postupoch dodávateľského reťazca s ohľadom na posledné správy John Ruggie k OSN pre ľudské práva

2. Sociálna zodpovednosť podnikov a Európa 2020 – Robert Strauss, vedúci oddelenia, GR EMPL a Pedro Ortún, riaditeľ GR pre podniky

3. EMPL informačné a komunikačné akcie o sociálnej zodpovednosti podnikov

4. Sociálna zodpovednosť podnikov a jej vývoj

5. CSR a veľká „recesia“ – Wayne Visser, University of Cambridge, program pre udržateľný rozvoj vedenia, diskusia členských štátov

6. Činnosti členských štátov: ES: konferencia, BE: plány pre svoje predsedníctvo, NL: detská práca, BU: národná stratégia

7. Udržateľné inovácie v oblasti PSZ – Dennis Palmin, WWF

8. Pokrok v oblasti zmluvy EMPL na vysokej úrovni a to najmä kompendia a druhého stretnutia v roku 2010

Priebeh rokovania:

K bodu 1 - Štúdia v oblasti pokroku ENTR

Úvodné slovo

Predseda komisie privítal zástupcov členských krajín na tohtoročnom treťom stretnutí na vyššej úrovni na tému: Sociálna zodpovednosť podnikov (ďalej len „CSR“). Predseda nás oboznámil s priebehom stretnutia, uviedol, že počas doobeda budú prebiehať jednotlivé prezentácie, ktoré nám utvoria obraz o nových formách CSR. Poobede budeme pokračovať v prezentáciách, ktoré si pripravili niektoré členské štáty, avšak Bulharsko ospravedlnilo svoju účasť na dnešnom stretnutí, takže prezentácia tohto štátu o národnej stratégií v poobedňajšom programe zahrnutá nebude.

Prvá prezentácia, ktorej autorom je John Ruggie je štúdia o postupoch dodávateľského reťazca s ohľadom na posledné správy k OSN pre ľudské práva.

Jedná sa o správu o pokroku, ktorá bola prijatá dňa 18. júna 2008, v uznesení 8/7.

Rada pre ľudské práva jednomyseľne rozhodla chrániť, rešpektovať a napraviť politický rámec, ktorý doteraz zoširoka odkazoval na Organizácie Spojených národov. Osobitní predstavitelia navrhli lepšie riešenie pre riadenie obchodu a riešenie problémov ohľadne ľudských práv.

Stojí to na troch pilieroch:

 1. povinnosť štátu chrániť pred porušovaním ľudských práv tretími stranami, vrátane podnikov, prostredníctvom vhodnej politiky, regulácie a rozhodovania,
 2. zodpovednosť podnikov dodržiavať ľudské práva, čo znamená konať s náležitou starostlivosťou, aby sa zabránilo porušeniu práv ostatných,
 3. väčší prístup k obetiam, vykonať účinnú nápravu, či už súdne alebo mimosúdne

Od samého začiatku osobitný zástupca tvrdil, že je zvláštne zvýšenie rozdielov medzi rozsahom a vplyvom ekonomickej sily a schopnosť spoločnosti riadiť sa ich nepriaznivými dôsledkami bolo neudržateľné. Zistil, že tieto nedostatky konania, poskytujú tolerantné prostredie pre nezákonné konania podnikov všetkého druhu bez zodpovedajúceho postihu alebo odškodnenia. Preto je tento rámec určený na pomoc, aby sa tieto nedostatky odstránili. Jeho tri piliere sú rôzne, ale komplementárne. Štát má povinnosť chrániť a dodržiavať firemnú zodpovednosť existujúcu nezávisle na sebe. Preventívne opatrenia by sa mali líšiť od nápravných regiónov. Napriek tomu, všetky časti sú určené pre vzájomne sa posilňujúci dynamický, interaktívny systém, ktorý vopred požíva a dodržiava ľudské práva.

Rada predĺžila mandát osobitného zástupcu až do roku 2011 na vykonávanie dvoch hlavných úloh: Poskytovať konkrétne pokyny a odporúčania pre štáty, podniky a ostatných aktérov kvôli praktickému významu a dôsledkov z troch pilierov a ich vzájomné vzťahy a na podporu rámca, koordináciu s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami.

Ako už bolo povedané, v celom mandáte fáza sfunkčnenia spája výskum, konzultácie a praktické skúšky.

Od roku 2008 osobitný zástupca rozhodol o nadnárodných konzultáciách so zainteresovanými stranami v New Delhi, Buenos Aires a Moskve, vrátane účastníkov z okolitých piatich krajín. Úrad vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR) zorganizoval globálne konzultácie v Ženeve, ktoré zahŕňajú viac ako 300 účastníkov.

Osobitný zástupca identifikoval päť prioritných oblastí, v ktorých by sa štáty mali usilovať o dosiahnutie väčšej súdržnosti politík a efektívnosti v rámci ochrany ich povinností:

a) chrániť svoje vlastné schopnosti, plniť svoje záväzky o ľudských právach,

b) zváženie ľudských práv, pri podnikaní s podnikmi,

c) podpora dodržiavania práv doma i v zahraničí,

d) vytváranie inovačných politík pre firmy pôsobiace v konfliktných, resp. postihnutých oblastiach,

e) skúmanie otázky exteritoriálnej príslušnosti.

K bodu 2 - Sociálna zodpovednosť podnikov a Európa 2020

Rok 2010 je potrebné označovať za nový začiatok. Cieľ je jednoznačný - Európa sa musí

dostať z hospodárskej a finančnej krízy.

Ekonomická realita sa pohybuje rýchlejšie ako politická realita, ako sme videli s globálnym dopadom finančnej krízy. Musíme pripustiť, že väčšia vzájomná ekonomická závislosť si vyžaduje taktiež dôraznejšiu a jednotnú reakciu na politickej úrovni. Spôsob akým Európa na finančnú krízu reaguje bude určovať našu budúcnosť. Našou prioritou je výstup z krízy.
Pokiaľ chceme dosiahnuť trvalo udržateľnú budúcnosť, nesmieme veci posudzovať z krátkodobého pohľadu. Európa sa potrebuje dostať von z krízy. To je účel Európy 2020. EÚ aj Čína majú spoločný zmysel pre naliehavosť na budúce výzvy. Európa má mnoho silných stránok. Máme talentovanú pracovnú silu, máme silnú technologickú a priemyselnú základňu. Máme silu vnútorného trhu a jednotnej meny, ktoré nám úspešne pomohli odolať najhoršie časy. Európa čelí transformáciám. Kríza zmietla roky hospodárskeho a sociálneho pokroku a exponované štrukturálne nedostatky v európskej ekonomike. Európa 2020 stanovuje víziu trhovej ekonomiky sociálnej Európy 21 storočia. Európa 2020 uvádza tri vzájomne sa posilňujúce priority:

- Rast inteligencie: rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách.


- Trvalo udržateľný rast: väčšia podpora úspory energetiky, ekologickejšie, konkurencieschopnejšie hospodárstvo.


- Celkový Rast: Veľká podpora zamestnania, hospodárstva a poskytovanie sociálne územnej súdržnosti.


EÚ si potrebuje zadefinovať jasný cieľ, kde chce byť do Roku 2020. Na tento účel Komisia navrhuje nasledujúce ciele:

- 75% populácie vo veku 20-64 by mali byť použiteľných

- 3% HDP Európskej únie by mali byť investované do výskumu a vývoja

- podiel osôb s neukončeným vzdelaním by mal byť pod 10% a najmenej 40% z mladšej generácie by mala mať terciárny stupeň vzdelania

- menej ako 20 miliónov ľudí by malo byť na pokraji chudoby

Komisia navrhuje, aby sa EÚ ciele premietli do národných cieľov. Komisia predkladá najvýznamnejšie iniciatívy ako urýchliť pokrok, v rámci každej prioritnej oblasti:

- "Inovácia Únie" na zlepšenie rámcových podmienok a prístupu k financiám pre výskum a inovácie, aby sa zabezpečilo, že inovatívne nápady môžu byť zamerané na výrobky a služby, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta.

- "Mládež v pohybe" pre zvýšenie výkonnosti vzdelávacích systémov a na uľahčenie vstupu mladých ľudí na trh práce.

Komisia navrhuje päť merateľných cieľov EÚ pre rok 2020, ktoré sa budú riadiť týmto procesom a musia byť preložené do národných cieľov: zamestnanosť, výskum a inovácie, zmeny klímy a energetiky, vzdelanie, a boj proti chudobe.

Podmienkou úspechu je skutočné vlastníctvo európskych lídrov a inštitúcií. Naša nová agenda si vyžaduje koordinovanú európsku reakciu, vrátane sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Ak budeme postupovať spoločne, potom sa môžeme brániť a vyjsť z krízy silnejšie. Máme nové nástroje a nové ambície. Teraz potrebujeme, aby sa to stalo skutočnosťou.

Priemyselná politika pre éru globalizácie, k zlepšeniu podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, a podporovať rozvoj silnej a trvalo udržateľnej priemyselnej základne schopnej konkurovať v celosvetovom meradle.

Program pre nové zručnosti a pracovné miesta na modernizáciu trhov práce a posilnenie postavenia ľudí a rozvíjať ich zručnosti počas celého životného cyklu s cieľom zvýšiť účasť na trhu práce a lepšie zodpovedať ponukám práce a dopytu, okrem iného prostredníctvom mobility pracovných síl.

Európska platforma proti chudobe, s cieľom zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť, že výhody pre rast a zamestnanosť sú široko zdieľané a ľuďom žijúcim v chudobe a sociálnom vylúčení je umožnené žiť dôstojne a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti.
Týchto sedem hlavných iniciatív, bude zaväzovať EÚ aj členské štáty.

Silnejšie hospodárske správy budú musieť priniesť výsledky. Európska rada bude mať plnú zodpovednosť a musí byť ústredným bodom novej stratégie. Komisia bude sledovať pokrok smerom k cieľom, uľahčeniu výmeny skúseností a urobí potrebné návrhy na riadenie akcie a vzorových iniciatív. Európsky parlament bude hnacou silou mobilizovať občanov a konať podľa právnych predpisov a kľúčových iniciatív. Tento partnerský prístup by sa mal rozšíriť do výborov EÚ, aby národné parlamenty a vnútroštátne, miestne a regionálne orgány, sociálni

partneri a zainteresované strany vytvorili občiansku spoločnosť tak, že každý sa podieľa na doručovaní tejto vízie.

Komisia navrhuje, aby Európska rada potvrdila v marci celkový prístup stratégie a EÚ ciele a schválila v júni podrobné parametre tejto stratégie, vrátane integrovaných usmernení a národných cieľov. Komisia tiež očakáva, že názory a podpora Európskeho parlamentu pre vytváranie Európy 2020 prinesú očakávaný úspech.

Komisia sa domnieva, že navrhnuté ciele sú relevantné pre všetky členské štáty, staré i novšie rovnako.

Kto čo robí?


Pracovať spolu na týchto cieľoch je zásadné. V našej vzájomne prepojenej ekonomike, rast a zamestnanosť možno vrátiť, resp. zvýšiť, iba ak sa všetky členské štáty spoločne pohybujú v tomto smere, so zreteľom na ich špecifickú situáciu. Potrebujeme väčšiu zodpovednosť. Európska rada by mala stanoviť celkové usmernenia pre stratégiu, a to na základe návrhov komisie postavenej na jednej základnej zásade: Jasnosť EÚ z pridanej hodnoty. V tomto ohľade je úloha Európskeho parlamentu obzvlášť dôležitá. Príspevok zúčastnených strán na národnej a regionálnej úrovni a sociálnych partnerov musí byť taktiež posilnený. Európska rada by mala riadiť túto stratégiu ako subjekt, ktorý zabezpečuje integráciu politík a riadi vzájomnú závislosť medzi členskými štátmi a EÚ.

Zatiaľ čo vedenie by malo horizontálne sledovať stručnú správu o vykonávaní programu Európa 2020, Európska rada by sa mohla zamerať na konkrétne témy (napr. výskum a inovácie, schopnosti), na svoje budúce stretnutia, poskytovať poradenstvo a potrebné impulzy.

Rada ministrov


V príslušnom zložení by Rada mala pracovať na implementácii programu Európy2020 a dosiahnutie cieľov v oblastiach, za ktoré je zodpovedná. Ako súčasť hlavných iniciatív, budú členské štáty vyzvané, aby zvýšili svoje výmeny osvedčených postupov informačnej politiky v rámci jednotlivých formácií Rady.

Európska komisia


Európska komisia bude sledovať každoročne situácie, na základe súboru ukazovateľov svedčiacich o celkovom pokroku smerom k cieľom inteligentnej, zelenej a solidárnej ekonomiky na zabezpečenie vysokej úrovne zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.
Bude vydávať výročnú správu o doručení stratégie programu Európy 2020 zameranej na pokrok pri plnení dohodnutých cieľov a hodnotiť správy z jednotlivých krajín, stability a konvergenčné programy. Ako súčasť tohto procesu Komisia predloží politické odporúčania alebo upozornenia, návrhy politík na dosiahnutie cieľov stratégie a predloží konkrétne hodnotenie dosiahnutého pokroku v rámci euro-oblasti.

Európsky Parlament


Európsky Parlament by mal zohrávať v tejto stratégii dôležitú úlohu, nielen vo svojej funkcii schvaľovania právnych predpisov, ale aj ako hnacia sila pre zapojenie občanov a ich národných parlamentov. Parlament by mohol na nasledujúcej schôdzi s národnými parlamentmi prediskutovať svoj príspevok do Európy2020 a spoločne komunikovať o ich názoroch na jarnom zasadnutí Európskej rady.


Národné, regionálne a miestne orgány


Všetky národné, regionálne a miestne orgány by mali vytvárať partnerstvá úzko spolupracujúcich parlamentov, ako aj sociálni partneri ako zástupcovia občianskej spoločnosti by mali prispievať k príprave národných reformných programov a rovnako na ich vykonanie, tím, že vytvoria stály dialóg medzi rôznymi úrovňami vlády.

ROZHODNUTIE Európskej rady


Komisia navrhuje, aby sa Európska rada na svojom zasadnutí na jar v roku 2010 vyjadrila, či:

súhlasí s tematickými prioritami stratégie Európy 2020, ktorými sú:


- stanoviť päť cieľových titulov: na investície v oblasti školstva, energetiky a zmeny klímy, miery zamestnanosti a znižovania chudoby, tieto definujú, kde by Európa mala byť do roku 2020, vyzýva členské štáty, preklad týchto cieľov v dialógu s Európskou komisiou do národných cieľov pre rozhodnutie na júnovom zasadnutí Európskej rady, s prihliadnutím na vnútroštátne podmienky a rôzne východiskové body;


- predkladať návrhy na vzorových iniciatívach vypracované komisiou, a požiadať Radu na tomto základe prijať potrebné rozhodnutia na ich vykonanie,

- súhlasiť s posilnením hospodárskej politiky a tiež venovaniu osobitnej pozornosti posilneniu hospodárskej menovej Únie. Aby vyzývala všetky zúčastnené strany (napr. národné/regionálne parlamenty, regionálne/miestne orgány, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť), aby prispievali k implementácii stratégie a k prijatiu opatrení spadajúcich do ich zodpovednosti,

- žiadať Komisiu, aby monitorovala pokrok každoročne na jarnom zasadnutí Európskej rady, ktoré poskytuje prehľad o pokroku smerom k cieľom, vrátane porovnávania s medzinárodným stavom implementácie vzorových iniciatív.

Predseda komisie pán Chairman na záver uviedol, že piatimi zásadnými otázkami, ktoré sú prioritou pre riešenie v dokumente Európy 2020 sa zástupcovia členských štátov budú zaoberať na mimoriadnom stretnutí dňa 7. júna 2010, aby do 30. novembra, kedy sa koná ďalšie plánované stretnutie ohľadne CSR, bol celý dokument pripravený na predloženie európskemu parlamentu.

K bodu 3 - EMPL informačné a komunikačné akcie o sociálnej zodpovednosti podnikov

Komunikačné a informačné akcie ohľadne CSR, prirodzeným spôsobom nadväzovali na prednášku o dokumente Európe 2020.

Európa 2020 je dokument, ktorého cieľom je objasniť v oblasti ľudských práv celkový nadnárodný právny rámec a právny rámec národa. Tento dokument sa zaoberá najmä tromi otázkami a to sociálnou politikou, ekonomikou, resp. hospodárnosťou podnikov a globálnym sociálnym procesom zodpovednosti. Tento dokument pripravuje európska komisia na podporu jasných pravidiel v rámci CSR a predloží ho európskemu parlamentu začiatkom budúceho roka.

Stratégia hospodárskeho vnímania obsahuje rozdielny slovník medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a politikmi. Medzi podnikmi a zamestnancami je veľmi ostrá komunikácia a preto je veľmi potrebné zharmonizovať CSR.

Je nevyhnutne potrebné: - ochrana štátov, vymedzenie prioritných oblastí a vhodných politických nástrojov.

Zamestnávatelia zodpovedajú za dodržiavanie súladu s právnymi predpismi, ako aj prístupu k náprave. Existujú tri typy preventívnych mechanizmov vnútroštátne právo implementovať na celú krajinu ako aj do biznisu, v ktorom treba dodržiavať ľudské práva a chrániť ich, rovnako aj v politike.

Treba sa zaoberať odstránením súčasných problémov, ktorými sú:

- prevládanie detskej práce

- nedostatok slobody združovania a kolektívneho vyjednávania

- absencia zodpovedajúcich štandardov

Takisto je potrebné chrániť, rešpektovať a uplatňovať nápravu ľudských práv a tu je potrebné sa zamerať na ďalšie 2 otázky, ktorými sú kolísanie cenovej hladiny a konverzia prírodných ekosystémov.

V dokumente Európa 2020 sa zobrazí prebiehajúci pokrok v rámci OSN, vývoj a použitie rámca v širšom kontexte otázok so zreteľom na reťazec zodpovednosti riadenia dodávok, štruktúru výskumu a pokračovanie v práci, v ktorej sa uplatňuje rámec pre päť vymedzených otázok a tri definované sektory.

K bodu 4 - Sociálna zodpovednosť podnikov a jej vývoj

CSR teraz a jej budúcnosť:

Prednáška bola rozdelená do jednotlivých kapitol, ktoré boli znázornené obrázkovo, v rámci jednotlivých spotoch a ukazovala pohľad na terajšiu situáciu a odpovede jednotlivcov na ňu.

 1. Periférne o CSR: o Greenpeace – odpoveď na dnešné znečistené ovzdušie, karcinogény,

veci, ktoré sa vyrábajú z nereciklovateľných, často škodlivých materiálov, ktoré prispievajú k rôznym chorobám a znečisťovaniu – aktivita Greenpeace a ich propagácia zdravého a ekologického spôsobu života, nad čím by sa podniky mali hlbšie zamyslieť, pretože naša planéta je už aj tak dosť zničená a civilizačných chorôb pribúda.

 1. Nehospodárne CSR – využívanie fondov vo väčšej miere – podniky by mohli robiť oveľa viac a väčšie projekty

 1. Zabudnúť na minulosť – svoje smerovanie sústrediť smerom do budúcnosti a sústrediť sa na inováciu a pokrok

 1. Web CSR – Celý svet používa internet, niekedy dopomáha aj k dôležitým rozhodnutiam – autori tejto prezentácia si myslia, že svet by sal mal opäť vrátiť aj ku knižkám, ktorých autori sú nedocenení, pritom niektorí obetovali výskumu, z ktorého potom vznikla kniha ohľadne určitej problematiky aj celý život.

 1. Zásada tvorivosti – ktorému dopomohli moderné vymoženosti ako počítač, mobilný telefón, tieto všetky veci prispeli k pokroku a napredovaniu CSR.

 1. Zásada škatuľkovanosti – sú určité odskúšané metódy a postupy, ale doba ide ďalej a vyvíja sa, preto je dobré a nutné skúšať aj iné metódy a postupy a dať im šancu – šancu na inováciu

 1. Zásada reagovať – na veci, ktoré sa dejú okolo nás, ako ničivé tornáda, nezdravé fastfoody, nespravodlivosť.

 1. Zásada cieľovosti – ktorá je zameraná na dosiahnutie niekoľkých celosvetových cieľov: - odstrániť extrémnu chudobu a hlad

- dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých

- podporovať rovnosť pohlaví a posilniť postavenie ženy

- znížiť detskú úmrtnosť

- zlepšiť zdravie matiek

- boj proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám

- zabezpečenie udržateľnosti životného prostredia

- vytvoriť globálny rozvoj regiónov

 1. Zásada cirkulácie – prirodzený kolobeh života, materiál, výroba, využitie, reciklácia...

CSR 1.0. verzus CSR 2.0. – posuny:

- CSR prémie - pyramídová základňa

- dobročinné projekty - sociálne podnikanie

- CSR indexy - CSR hodnotenie

- CSR oddelenia - CSR stimuly

- etický konzumerismus - výber úpravy

- zodpovednosť za výrobok - zmluvy o poskytovaní služieb

- CSR opakované správy - CSR dátové toky

- zainteresované skupiny - sociálne siete

- proces normy - vystúpenie normy

Zástupcovia štátov vyjadrili jednohlasne, že to bola skutočne prezentácia hodná na zamyslenie sa. Bola výstižná a jednoznačná. Konkrétne sa vyjadriť nechcel nikto, pretože sme sa zhodli, že všetko tu bolo vyjadrené dostatočne.

K bodu 5 - CSR a veľká „recesia“

Ako finančná kríza ovplyvnila CSR :

Z medzinárodnej ankety o CSR vyplýva, že v 44% kríza posilní CSR, v 26% oslabí, v 22% sa neudeje žiadna zmena a v 8 % nespôsobí žiaden efekt.


- 60% vyššieho obchodného vedenia povedalo, že CSR je pre podniky teraz dôležitejšia ako

pred rokom (IBM, 2009)

- v UK odmeny v rámci CSR vzrástli o 10% v roku 2009 (Acre zdroje, ACONTE a etický výkon, 2010

- 54% firiem v USA hovoria, že CSR aktivity sú ešte dôležitejšie v ekonomickej ťažkých časoch

- 75% spotrebiteľov v USA hovoria, že CSR je dôležitá, aj napriek recesii (Penn Schoen Berland, 2010)

Dopady recesie na CSR :

- 40% firiem v USA očakávajú, že „zelené“ aktivity a ostatné iniciatívy CSR významnou mierou spomalia pokles v dopravnom a energetickom priemysle

- O 72% poklesol v UK dopyt počas obdobia recesie ohľadne CSR a financovania dobročinnosti

- 41% z charitatívnych projektov v UK dostane menej finančných prostriedkov ako v poslednom štvrťroku

- očakáva sa 50% pokračujúci pokles v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov

- iba 40% zamestnancov v USA veria, že ich spoločnosť je v tomto smere zodpovedná

Prieskum vo Veľkej Británii v roku 2010 ukázal nasledovné :

- 67% firiem členského štátu UK sa domnieva že je pravdepodobné, že väčšia zodpovednosť ekonomiky sa vytvorí práve z recesie

- 97% verí, že jednotliví manažéri sú si vedomí, že sa musí obnoviť dôvera, ktorú stratili kvôli kríze

- 63% hovorí, že najdôležitejšou úlohou pre zodpovedného vedúceho je začleniť sociálne a environmentálne aspekty do svojich základných podnikateľských modelov

- v Severnom Írsku, 64% obyvateľov očakáva, že ich zameranie na CSR spôsobí rast v najbližších 12 mesiacoch, zatiaľ čo 33% očakáva, že ich zameranie zostane na rovnakej úrovni.

CSR priority recesie

Preradenie zamestnancov

Viac ako 50% je ochotných sa preškoliť, alebo prijať iné zamestnanie na rovnakej úrovni, 40% je ochotných pracovať dočasne pre iného zamestnávateľa, 60% je ochotných pracovať v inej krajine

Zníženie pracovných hodín

Tisíce zamestnancov by prijali keby mali zapletené50 libierpo dobu 13 týždňov, aby tak zachránili 350 pracovných miest, alebo by pracovali len 4 dni cez týždeň a tak nejak preplávali recesiou

Š tudijné voľno

GM UK ponúka zamestnancom vo svojom závode v Ellesmere Port v Merseyside možnosť zobrať si až osem mesiacov dovolenky medzi 1. januárom a 1. septembrom 2009, ale zaplatí im len 30%

CSR a výhody recesie

- triodos banka, ktorá financuje iba projekty udržateľnosti podnikov vzrástli o 25% v roku 2008.

- CAF banky zaznamenali 49% rast nových účtov od apríla 2008 - 2009

- Čistá technika (biopalivá, veterná a slnečná energia) vzrástla o 50 % v roku 2008 na 115 miliárd dolárov a očakáva sa, že dosiahne 325 miliárd dolárov počas nasledujúcich desiatich rokov

- Firmy, ktoré do projektov udržateľnosti investovali, dosiahli "nad priemerný" výkon v roku 2008, v priemere 50 miliónov dolárov čiastková trhová cena spoločnosti

- Viac spotrebiteľov systematicky kupuje tzv. "zelené produkty" v roku 2008 ako v roku 2007


ISO 26 000: Pripravení – znovuzrodení pre budúcnosť:

Zásady:


• Zodpovednosť, transparentnosť, etika, zainteresovanosť záujmov strán, právny štát, medzinárodné normy, ľudské práva.

Podstatné predmety:


• Správa, ľudské práva, práca, životné prostredie, veľtrh, prevádzkové postupy, spotrebiteľské záležitosti, zapojenie komunity a rozvoj.

Integrácia:

• Organizačných vlastností,

Pochopenie SR (sociálna zodpovednosť, Social Responsibility) organizácie

• Oznámenie o SR

• Zvýšenie dôveryhodnosti SR

• Kontrola a zlepšovanie SR

• Dobrovoľné iniciatívy v SR

K bodu 6 - Činnosti členských štátov

Španielsko veľmi stručne reagovalo na konferenciu, ktorú usporiadalo v Marci na Malorce. Sú radi, že tieto spoločenské problémy si všetky štáty uvedomujú a že aj európska komisia sa bližšie zaoberá ráznym riešením týchto otázok.

Prezentácia Holandska o boji proti detskej práci.

Závery Rady o pracovnom dokumente útvarov komisie o boji proti detskej práci:


1. 12 júna je Medzinárodný deň proti detskej práci. Tento deň medzinárodného spoločenstva, založeného na silnom presvedčení, že zraniteľné osoby si zaslúžia ochranu, a že mladí si zaslúžia budúcnosť, pripomíname si náš spoločný cieľ oslobodenia od detskej práce v slobodnom svete. Kým v období 2000 - 2004 bol svet svedkom poklesu podielu detskej práce, od tej doby sa tento pozitívny trend znova prepadá nadol, čo vo svojej nedávnej Svetovej správe predloženej dňa 10.5.2010 potvrdzuje tento vývoj.


2. Rada vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že viac ako 200 miliónov detí, ktoré sa stále zaoberajú detskou prácou a viac ako trištvrte z nich sú ovplyvnené najhoršími formami detskej práce. Rada opätovne potvrdzuje svoj záväzok na ochranu a podporu práv dieťaťa, vrátane práva detí na vzdelanie a žitie života bez detskej práce.

Niekoľko členov HLG vyjadrili spokojnosť so súčasnou podobou, ale poukázali na aspekty, ktoré by sa mohli zlepšiť.

3. Rada podporuje záver štúdie Komisie, že existuje priestor pre posilnenie úsilia EÚ na odstránenie detskej práce, na základe komplexného politického prístupu. Rada súhlasí s Komisiou, že EÚ a členské štáty majú možnosť použiť účinnejšie nástroje - politický dialóg, rozvojovú spoluprácu a obchodné opatrenie na medzinárodne dohodnuté ciele za účelom odstrániť najhoršie formy detskej práce do roku2016 anakoniec za odstránenie všetkých foriem detskej práce.


4. Rada si je plne vedomá úlohy a zodpovednosti EÚ v tomto konflikte na ukončenie detskej práce a súhlasí s prijatím série opatrení s cieľom ďalej zvýšiť svoj príspevok k dosiahnutiu tohto cieľa.

5. Politický dialóg a multilaterálne záležitosti - presadzovanie práv dieťaťa tvoria neoddeliteľnú súčasť EÚ v oblasti ľudských práv. Usmernenia EÚ pre podporu a ochranu práv dieťaťa zdôrazňujú potrebu začleniť tieto práva a opatrenia EÚ do politiky. Rada taktiež berie na vedomie, že odstránenie detskej práce je zákonnou povinnosťou nachádzajúcou sa v medzinárodných zmluvách a dohovorov, najmä Dohovoru o právach dieťaťa a dohovorov MOP č138 a182.

6. Rada pripomína, že najhoršie formy detskej práce tvorí násilie na deťoch. To sa týka veľmi veľa malých detí, a predstavuje závažné fyzické a emocionálne ujmy. Rada víta vymenovanie generálneho tajomníka OSN Marta Santos Pals ako osobitného splnomocnenca pre násilie páchané na deťoch a je odhodlaná spolupracovať s ním, najmä v nadväznosti na následné správy generálneho tajomníka OSN o detskej práci prezentované na poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ako uznesenie, ktoré bolo prijaté Valným zhromaždením.


7. Rozvojová spolupráca – v rámci rozvojovej spolupráce EÚ je potrebné úsilie v boji proti detskej práci. Rada berie na vedomie, že odstránenie detskej práce nie je len otázkou zlepšeniu v oblasti ľudských práv, ale tiež prináša vysoké sociálne a ekonomické ukazovatele a prispieva k odstráneniu chudoby a podpore ľudského rozvoja. Rada vyzýva Komisiu a členské štáty v ich schopnosti bilaterálnych darcov, aby aktívne požiadala všetky rozvojové krajiny, kde detská práca je nebezpečné riziko, aby prijali národné akčné plány proti detskej práci a programy na odstránenie najhorších foriem detskej práce do roku 2016.


8. Rada vyzýva Komisiu, aby usporiadala nadnárodnú konferenciu so zástupcami podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, EÚ-inštitúcie a členské štáty, aby pripravila dobrovoľný kódex správania, ktorých cieľom je odstránenie využívanie detskej práce v dodávateľskom reťazci. Rada tiež vyzýva Komisiu, aby vytvorila "horúcu linku", ako inovatívny spôsob, ako získať informácie o detskej práci v priamej prevádzke alebo dodávateľskom reťazci EÚ.

.
12. Rada vyzýva Komisiu, aby vypracovala a zverejnila zoznam produktov, ktoré by mohli byť vyrobené za použitia najhorších foriem detskej práce. Zoznam, ktorý predložila dňa 10. septembra 2009 americká vláda, môže byť použitý ako základ. Rada vyzýva Komisiu, aby analyzovala spôsoby, ktorými by mohol byť tento zoznam použitý na zvýšenie povedomia, senzibilizujúceho podniky a spotrebiteľov k problematike detskej práce a pre certifikáciu systémov. Rada tiež predpokladá, že tento zoznam by mohol viesť ako jeden z možných krokov k opatreniam na zakázanie uvedenia na trh výrobky, ktoré boli vyrobené za použitia najhorších foriem detskej práce.

K bodu 7 - Udržateľné inovácie v oblasti PSZ

Existujú rôzne formy zodpovednosti podnikov, na ktoré by sa mali podniky začať orientovať a inovovať ich. Spoločnosť má právne zadefinovaný mandát a o to sa mala vytrvalo usilovať bez výnimky. Uprednostňuje vlastné záujmy bez ohľadu na často škodlivé dôsledky, ktoré by mohla spôsobiť (často krát aj spôsobuje) ostatným. Klamstvo, kradnutie, zabíjanie nie sú zriedkavé výnimky, ale stávajú sa povinnosťou a samozrejmosťou spoločnosti.

EHN (european heart network) slúži záujmom svojich akcionárov k priemyselnej odpovedi:

- budeme zahŕňať ESG (Enterprise Strategy Group) otázky na investičné analýzy a rozhodovania vo všetkých procesoch

- budeme aktívnymi vlastníkmi a začleníme ESG otázky v našom vlastníctve politík a postupov

- budeme hľadať prostredníctvom ESG vhodné odhalenie, ktoré organizujú tieto subjekty, do ktorých budeme investovať

- budeme presadzovať prijatie a uplatňovanie princípov v rámci investičného priemyslu

- budeme spoločne pracovať na posilnení našej efektívnosti pri vykonávaní zásad

- budeme každú správu o našej činnosti a pokroku vykonávať ako zásadu

Pokiaľ skutočne spoločnosť nebude dodržiavať tieto odpovede na otázky, ktoré vznikli kvôli rôznym vplyvom a sú už také alarmujúce, že ich treba riešiť, toto je len časť z toho čo môžeme stratiť:

- energetickú nezávislosť

- zachovanie dažďových pralesov

- udržateľnosť

- „zelené“ pracovné miesta

- obývateľné mestá

- obnoviteľné zdroje energie

- čistú vodu, vzduch

- zdravé deti ...

K bodu 8 - Pokrok v oblasti zmluvy EMPL na vysokej úrovni a to najmä kompendia a druhého stretnutia v roku 2010

Každá z predchádzajúcich kapitol bola venovaná jednej z uvedených aktuálnych otázok a v každej bol uvedený krátky prehľad. Skupina na vysokej úrovni by mala podporovať zvyšovanie povedomia a učenia o iniciatívach na CSR. Navrhujeme, aby to Kompendium bralo do úvahy a EK by mala dávať prehľad členským štátom o hlavných činnostiach v príslušných oblastiach. Kompendium bude mať jasné zameranie na verejné politiky.

Kompendium je zamerané na pohľad zainteresovaných strán na témy CSR. Za účelom vytvorenia prehľadu, ktorý je zaujímavý pre široké publikum a aby členské štáty mohli prezentovať ich úsilie, texty boli obohatené o najlepšie príklady z praxe. Každá prezentácia bola uzavretá s výhľadom na významné iniciatívy, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa ich uverejnenia. Okrem členov skupiny na vysokej úrovni, sa budú konzultovať zhromaždené informácie o Kompendiu s rôznymi zúčastnenými stranami. Tieto subjekty tvoria medzinárodné organizácie, alebo organizácie EÚ ako CSR Europe, GRI, firmy registra a ISO 26000 výbory. Prostredníctvom tohto účinného postupu, by sme mali získať prístup k výberu najlepších postupov a pozoruhodných iniciatív, ktoré možno nájsť v rôznych členských štátoch. Vzhľadom na silný dôraz na verejné iniciatívy, významná časť informácií pre kompendium, bude pochádzať priamo z členských štátov. Všetky členské štáty budú mať možnosť podať správu o národných stratégiách a iniciatívach ohľadne CSR.

Nedávne aktuálne CSR otázky je potrebné zohľadniť, pričom štruktúra revidovaného a aktuálneho pohľadu by mohla vyzerať takto:


Kapitola 1 : Úvod

Kapitola obsahuje široký prehľad o poslednom vývoji sociálnej zodpovednosti podnikov hlavne v Európe a iniciatívy členských štátov, vrátane akčných plánov VSR.

Kapitola 2 : Sociálne zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca s osobitným dôrazom na
ľudské práva

Kapitola obsahuje prehľad o poslednom vývoji a hlavné body diskusie, zoznamy verejných iniciatív, vrátane osvedčených postupov a končí s výhľadom na budúce iniciatívy.


Kapitola 3: CSR v MSP


Kapitola 4: CSR správy / zverejňovania


Kapitola 5 : potenciál sociálnej zodpovednosti podnikov v boji proti zmene klímy

Kapitola obsahuje prehľad o poslednom vývoji a hlavné body rokovania.

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty MPSVR SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk