Hlavné menu

Informácia o výsledku VO

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 44 ods. 2 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia výsledku verejného obstarávania

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Matonog
Telefón: +421 220462341
Fax: +421 220462045
Email: miloslav.matonog@employment.gov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL) : http://www.employment.gov.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Nákup výpočtovej techniky II - OPIS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 125-214273
z: 29.06.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 10726-MST, číslo VVO 127/2013 z 01.07.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej skutočnosti podľa: § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Výsledok verejného obstarávania:

1. Úspešný uchádzač SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava - 3 677 892,20 EUR s DPH
2. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - 3.757 567,20 EUR s DPH.

publikované: 16.12.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti