Hlavné menu

OTVÁRANIE PONÚK – KRITÉRIÁ

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Matonog
E-mail: miloslav.matonog@employment.gov.sk Telefón: 02/20462341

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Nákup výpočtovej techniky II -OPIS
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
Európskej únie: 2013/S 125-214273 zo dňa 29. 6. 2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku
verejného obstarávania: 10726 – MST, 127/2013 – 1. 7. 2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona;
otváranie častí ponúk „ KRITÉRÁ
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: NIE (z dôvodu realizácie e.aukcie)
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 05.12. 2013 o 08,00 h.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti