Hlavné menu

Informácia

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
E-mail: miroslav.mikula@employment.gov.sk
Telefón: 02/20462331

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie :
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania : 11668 – MSS 129/2013 – 3.7.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona
Podľa § 42 ods. 1 zákona - NEVEREJNÉ
Otváranie častí ponúk „OSTATNÉ“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 20.08.2013 o 10:00 h.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti