Hlavné menu

Informácia o vyhodnotení ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová
E-mail: sona.arvayova@employment.gov.sk Telefón: 02/20462311

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:
„Upratovanie v administratívnych budovách MPSVR SR“
Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
Európskej únie: zo dňa
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku
verejného obstarávania: 15482 - WYS
179/2013 –13.09.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona:
Výsledok vyhodnotenia ponúk:
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť SLOVCLEAN s.r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava s ponukou 4 925,00 Eur bez DPH/mes. za celý predmet zákazky, t.j. max. 118 200,- Eur bez DPH za celú dobu trvania zmluvy.

Poradie uchádzačov:
1. SLOVCLEAN s.r.o., Špitálska 27, 811 08 Bratislava

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti