Hlavné menu

Informácia o otváraní súťažných ponúk – časť „KRITÉRIA“

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Miesto otvárania ponúk:

Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania

Poštová adresa: Špitálska 4,6,8

Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43

IČO: 00681156

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula

E-mail: miroslav.mikula @ employment.gov.sk Telefón: 02/20462331

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR oznámenia o vyhlásení verejného

obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na

súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku

Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku

verejného obstarávania: 10710 – MST

127/2013 – 1.7.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona;

§ 43 ods. 3 - NEVEREJNÉ

otváranie častí ponúk „ KRITÉRIA

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 4.9.2013 o 10:00 hodine.

publikované: 26.08.2013
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti