Hlavné menu

Informácia o vyhodnotení ponúk

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Miesto otvárania ponúk:

Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania

Poštová adresa: Špitálska 4,6,8

Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43

IČO: 00681156

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula

E-mail: miroslav.mikula@employment.gov.sk Telefón: 02/20462331

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke:

Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR

Oznámenia o vyhlásení verejného

obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na

súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku

Európskej únie: 2013/S 124-212249

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku

verejného obstarávania: 10710 – MST

127/2013 – 1.7.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona:

Výsledok vyhodnotenia ponúk:

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť MAGNA E.A., s.r.o sídlom Beethovenova 5, Piešťany

s ponukou 52,99 € bez DPH za 1 MWh dodanej elektrickej energie

Poradie uchádzačov:

1. MAGNA E.A., s.r.o., so sídlom Beethovenova 5, Piešťany

2. ZSE Energia, Čulenova 6, Bratislava

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti