Hlavné menu

Informácia o vyhodnotení ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová
E-mail: sona.arvayova@employment.gov.sk Telefón: 02/20462311

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:
„Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služby pre orgány a organizácie ÚŠS“
Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
Európskej únie: 2013/S 085-144523 zo dňa 02.05.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku
verejného obstarávania: 6806 – MSS
85/2013 – 01.05.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona:
Výsledok vyhodnotenia ponúk:
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. so sídlom Nová Bošáca č. 78, 913 08 Nová Bošáca s ponukou 1 700,00 Eur bez DPH, t.j. cena užívateľských práv k licencií za rok pre jedného používateľa (fyzickú osobu).

Poradie uchádzačov:
1. SIMS, a.s., Nová Bošáca č. 78, 913 08 Nová Bošáca

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk