Hlavné menu

Informácia o vyhodnotení ponúk

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Miesto otvárania ponúk:
Úradný názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor verejného obstarávania
Poštová adresa: Špitálska 4,6,8
Mesto/obec: Bratislava PSČ: 816 43
IČO: 00681156
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mikula
E-mail: miroslav.mikula@employment.gov.sk Telefón: 02/20462331

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke:
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR
Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na
súťaž (výzvy na predkladanie ponúk):
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
Európskej únie: 2013/S 124-212882 z 28.6.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku
verejného obstarávania: 129/2013 zo dňa 3.7.2013 pod zn. 11668-MSS

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona:
Výsledok vyhodnotenia ponúk:
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava s ponukou na celkovú cenu 37.999,50 Eura vrátane dane z pridanej hodnoty za poskytnutie predmetnej služby v tabuľke „Model mesačných volaní a služieb“.

Poradie uchádzačov:
1. Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. Telekom Slovakia, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti