Hlavné menu

Akreditované kurzy projektového manažmentu

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kalafutová
Telefón: 02/2046 2128
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

A. Certifikované kurzy PRINCE2 vrátane príslušných certifikačných skúšok:
a) PRINCE2 Foundation+Practitioner pre 1 účastníka - vrátane študijného materiálu a certifikačných testov. Výučba, študijné materiály, testovanie v slovenskom alebo anglickom jazyku.
b) PRINCE2 Foundation pre 2 účastníkov – vrátane študijných materiálov, výučby a certifikačného testu v slovenskom jazyku.
B. Príprava na certifikáciu PMI PMP/CAPM 1. a 2.časť pre 1 účastníka vrátane študijného materiálu.Výučba a študijné materiály v slovenskom alebo anglickom jazyku.

C. Certifikovaný kurz ITIL Foundation pre 2 účastníkov – vrátane študijných materiálov a certifikačného testu. Výučba, študijné materiály a certifikačný test v slovenskom alebo českom jazyku (prípadne kombinácia anglicko-slovenského alebo anglicko-českého študijného materiálu), test v slovenskom alebo českom jazyku.

4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Certifikované vzdelávacie kurzy so zameraním na projektový manažment v súlade s medzinárodnými certifikátmi, resp. akreditáciami uvedené v bode 3 Názov predmetu zákazky. Zákazka je rozdelená na 3 časti (A,B a C), verejný obstarávateľ umožňuje predkladať cenové ponuky na každú časť osobitne.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

80532000-2

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Certifikované kurzy v rozsahu uvedenom v 3. Názov predmetu zákazky v častiach A,B a C.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
A. a) 2.000,- EUR bez DPH
b) 2.000,- EUR bez DPH
B. 960,- EUR bez DPH
C. 1.600 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
V súlade s príslušnými objednávkami, lehota zabezpečenia uvedených vzdelávacích služieb, jednotlivých častí predmetu zákazky je nasledovná:
A) najneskôr do 30. 11. 2013
B) najneskôr do 31.12. 2013
C) najneskôr do 31.03.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celú časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Osobitne sa hodnotia časti A, B a C.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Dodávateľ zdokladuje, že je oprávnený poskytovať príslušné certifikované vzdelávacie kurzy –uvedené v častiach A,B, C (bod 3. Názov predmetu zákazky). Uchádzač predloží príslušný certifikát (akreditáciu) alebo iný ekvivalentný doklad.

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.:
andrea.kalafutova@employment.gov.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Ponuky zasielajte na vyššie uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do:
do 07.10.2013 do 12:00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celý predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu v jednotlivých častiach zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky stanovenú verejným obstarávateľom, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti