Hlavné menu

Architektonická štúdia a projekt rekonštrukcie a modernizácie vstupných priestorov a zasadacích priestorov MPSVaR na Špitálskej ulici 4,6 v Bratislave

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3. Názov predmetu zákazky:
„Architektonická štúdia a projekt rekonštrukcie a modernizácie vstupných priestorov a zasadacích priestorov MPSVaR na Špitálskej ulici 4,6 v Bratislave“

4 Druh zákazky
služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je vytvorenie variabilného multimediálneho priestoru slúžiaceho na uskutočňovanie školení, prezentácií, tlačových konferencií a brífingov a revitalizácia vstupného priestoru ministerstva.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby

8. Celkové množstvo alebo rozsah
- výtvarno-architektonický návrh v mierke 1:50
- pôdorysy , pohľady v mierke 1:50
- vizualizácie – (farebné, s jasným materiálovým riešením vo formáte A4 v dostatočnom rozlíšení a počte)
- funkčná schéma variability riešených priestorov
- sprievodná správa
- Riešených je cca 960m2 plôch
- Projektovú dokumentáciu interiéru spracuje dodávateľ až po schválení štúdie zadávateľom

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9 000,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
11/2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 03.10.2013 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
-

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Návrh na cenovú ponuku

Predmet zákazky

Cena celkom za celý predmet zákazky
v € bez DPH

DPH
20 %

Cena celkom za celý predmet zákazky
v € s DPH

Štúdia a projekt

Uchádzač:

V .................................. dňa .................................

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ..................................................

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti